BUKOWSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-06-19 godz. 20:28:43
Numer KRS: 0000250568
Numer REGON: 120203517
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-02-17
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-09-28
Sygnatura akt[RDF/244759/20/2]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2006-02-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUKOWSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2006-02-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-02-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2006-02-17 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica URZĘDNICZA nr domu 20 nr lokalu 5 kod pocztowy 30-051 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2006-02-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA ZAWARTA DNIA 30.01.2006 ROKU PRZED NOTARIUSZEM KATARZYNĄ GRUSZCZYŃSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ -KATARZYNA GRUSZCZYŃSKA, WOJCIECH GRUSZCZYŃSKI, NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, 31-128 KRAKÓW, UL. KARMELICKA 68, REPERTORIUM A NR 1311/2006.2006-02-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-02-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUKOWSKI2006-02-17 do dziś
2. ImionaMAREK2006-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-02-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2006-02-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2006-02-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-02-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2006-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUKOWSKA2006-02-17 do dziś
2. ImionaMARTA2006-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-02-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2006-02-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2006-02-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-02-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2006-02-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000 ZŁ2006-02-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000 ZŁ2006-02-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2006-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000 ZŁ2006-02-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2006-02-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2006-02-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ LUB PROKURENT SAMODZIELNIE2006-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUKOWSKI2006-02-17 do dziś
2. ImionaMAREK2006-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBUKOWSKA2006-02-17 do dziś
2. ImionaMARTA2006-02-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-02-17 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2006-02-17 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 11 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2006-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.01.2011 okres 01.01.2007-31.12.20072011-01-25 do dziś
2data złożenia 11.01.2011 okres 01.01.2008-31.12.20082011-01-25 do dziś
3data złożenia 11.01.2011 okres 01.01.2009-31.12.20092011-01-25 do dziś
4data złożenia 30.12.2013 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-02-11 do dziś
5data złożenia 30.12.2013 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-02-11 do dziś
6data złożenia 30.12.2013 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-02-11 do dziś
7data złożenia 26.02.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-03-14 do dziś
8data złożenia 26.02.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-03-14 do dziś
9data złożenia 26.02.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-14 do dziś
10data złożenia 26.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-14 do dziś
11data złożenia 28.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-28 do dziś
12data złożenia 31.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-31 do dziś
13data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007-31.12.20072011-01-25 do dziś
201.01.2008-31.12.20082011-01-25 do dziś
301.01.2009-31.12.20092011-01-25 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-02-11 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-02-11 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-02-11 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-03-14 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-03-14 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-14 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-14 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-28 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-31 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów