HICRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000250424
Numer REGON: 020231066
Numer NIP: 8942854019
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-02-10
Ostatni wpis Nr wpisu49Data dokonania wpisu2021-06-14
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/15725/21/721]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-02-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHICRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-12-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-02-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2015-08-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. GWIAŹDZISTA nr domu 62 kod pocztowy 53-413 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2015-08-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.01.2006 R. KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY PL. MUZEALNYM 7/2, NOTARIUSZ BOŻENA NOWIŃSKA, AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 146/2006.2006-02-10 do dziś
227.11.2009 R., NOTARIUSZ GERARD BORACZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ NR 61, REP. A NR 15127/2009 UCHWALONO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2009-12-23 do dziś
324.09.2010 R., NOTARIUSZ GERARD BORACZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 61, REP. A NR 7958/2010 -ZMIENIONO § 8 UMOWY SPÓŁKI2010-12-10 do dziś
415.04.2011 R., ASESOR NOTARIALNY PAWEŁ KUBAL, ZASTĘPCA NOTARIUSZA GERARDA BORACZEWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 61, REP. A NR 2495/2011 -ZMIENIONO § 8.2011-05-02 do dziś
527.03.2012 R., NOTARIUSZ GERARD BORACZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 61, REPERTORIUM A NUMER 2058/2012. ZMIENIONO: § 8.2012-04-18 do dziś
623.12.2020 R., NOTARIUSZ PAWEŁ GODOROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH NR 17 A/217, REP. A NR 31566/2020 ZMIENIONO § 8 UST. 1 I DODANO UST. 7, ZMIENIONO § 11 I WYKREŚLONO § 12 UST. 22021-06-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-02-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-02-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAPSKI2006-02-10 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ2006-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały494 (CZTERYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 41.990 ZŁ (CZTERDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2012-04-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-02-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEFINOWICZ2006-07-07 do dziś
2. ImionaREMIGIUSZ2006-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-07-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały494 (CZTERYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 41.990 ZŁ (CZTERDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2012-04-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-07-07 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUZEK2009-12-23 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2009-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-12-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały236 (DWIEŚCIE TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.060 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY SZEŚĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2012-04-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-12-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego120275,00 ZŁ2021-06-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport127000,00 ZŁ2009-12-23 do dziś
20,00 ZŁ2011-05-02 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-02-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘCEJ OSÓB. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁOCHOWICZ2018-09-18 do dziś
2. ImionaSZYMON2018-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-09-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-09-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOKALSKA2015-12-03 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ANNA2015-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-12-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUZEK2009-12-23 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2009-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-12-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-12-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2009-12-23 do dziś
262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2009-12-23 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2009-12-23 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2009-12-23 do dziś
563 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-12-23 do dziś
669 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2009-12-23 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-12-23 do dziś
877 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2009-12-23 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-12-23 do dziś
1062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2007 okres 10.02.2006 -31.12.20062007-07-26 do dziś
2data złożenia 28.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-30 do dziś
3data złożenia 09.02.2011 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2011-02-14 do dziś
4data złożenia 09.02.2011 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2011-02-14 do dziś
5data złożenia 25.08.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-31 do dziś
6data złożenia 17.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
7data złożenia 18.11.2013 okres 01.01.2012R.-31.12.2012R.2013-11-27 do dziś
8data złożenia 24.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
9data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
10data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
11data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-09 do dziś
12data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
13data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
14data złożenia 07.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-07 do dziś
15data złożenia 18.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-18 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2012R.-31.12.2012R.2013-11-27 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-11 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-07 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego110.02.2006 -31.12.20062007-07-26 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-30 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2011-02-14 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2011-02-14 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-31 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
701.01.2012R.-31.12.2012R.2013-11-27 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-11 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-07 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu110.02.2006 -31.12.20062007-07-26 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-30 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2011-02-14 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2011-02-14 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-31 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
701.01.2012R.-31.12.2012R.2013-11-27 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-11 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-07 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościWYDZIELENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU2019-02-27 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPODZIAŁ NA PODSTAWIE ART. 529 § 1 PKT 4 KSH POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI DZIELONEJ POD FIRMĄ HICRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W POSTACI ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA DO SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ POD FIRMĄ MODERN VRATISLAVIA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE) W ZAMIAN ZA UDZIAŁY W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ OBJĘTE POPRZEZ DOTYCHCZASOWYCH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DZIELONEJ, A W WYNIKU PODZIAŁU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW HICRON SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 03.12.2018 R., NOTARIUSZ KATARZYNA JANICKA, REP. A NR 14935/2018.2019-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
2
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2020-04-01 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE W TRYBIE ART 492 PAR. 1 PKT 1 KSH POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU HICRON CONSULTING SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) NA HICRON SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW HICRON SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ) Z DNIA 17 STYCZNIA 2020 R., NOTARIUSZ KAROLINA WARCZAK-MAŃDZIAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 416/2020, UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW HICRON CONSULTING SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ) Z DNIA 17 STYCZNIA 2020 R., NOTARIUSZ KAROLINA WARCZAK-MAŃDZIAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 411/2020.2020-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
3
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2021-05-25 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE SPÓŁEK POPRZEZ PRZENIESIENIE NA HICRON SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z/S WE WROCŁAWIU (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) CAŁEGO MAJĄTKU HICRON SCANDINAVIA AB Z/S W GÖTEBORGU (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) PRZEJĘCIE BEZ PODEJMOWANIA UCHWAŁ O POŁĄCZENIU W ZWIĄZKU Z PRZEJĘCIEM PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ SWOJEJ SPÓŁKI JEDNOOSOBOWEJ2021-05-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów