„AS POLONIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-27 godz. 22:44:20
Numer KRS: 0000250309
Numer REGON: 010572770
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-03
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-06-03
Sygnatura akt[RDF/204459/20/910]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-02-03 do dziś
2. Numer REGON\NIP0105727702006-02-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„AS POLONIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-02-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 31506 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY2006-02-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-02-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-10-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WITOLIŃSKA nr domu 47 kod pocztowy 04-185 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.10.1991 R. NOTARIUSZ EDWARD PODGÓRSKI, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W WARSZAWIE, REP. A -18292/91, 23.12.2005 R. -HANNA KACPRZAK-KUCHARSKA -NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A -11641/2005 -USTALONO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI.2006-02-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-02-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-02-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAWICKI2006-02-03 do dziś
2. ImionaANDRZEJ DARIUSZ2006-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały490 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500 ZŁOTYCH2015-03-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAWICKI2006-02-03 do dziś
2. ImionaKAMIL ANDRZEJ2006-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2006-02-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-02-03 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAWICKA2015-03-16 do dziś
2. ImionaHANNA ZOFIA2015-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały310 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.500 ZŁOTYCH2015-03-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-02-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2006-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAWICKI2016-12-15 do dziś
2. ImionaKAMIL ANDRZEJ2016-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-12-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-03-16 do dziś
246 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2015-03-16 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-03-16 do dziś
447 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2015-03-16 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-03-16 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-03-16 do dziś
768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-03-16 do dziś
871 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-03-16 do dziś
932 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.05.2012 okres 2006 ROK2012-05-24 do dziś
2data złożenia 16.05.2012 okres 2007 ROK2012-05-24 do dziś
3data złożenia 16.05.2012 okres 2008 ROK2012-05-24 do dziś
4data złożenia 16.05.2012 okres 2009 ROK2012-05-24 do dziś
5data złożenia 16.05.2012 okres 2010 ROK2012-05-24 do dziś
6data złożenia 28.06.2012 okres 20112012-07-05 do dziś
7data złożenia 05.07.2013 okres 20122013-08-05 do dziś
8data złożenia 06.03.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-16 do dziś
9data złożenia 16.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
10data złożenia 19.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
11data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
12data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
13data złożenia 03.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
14data złożenia 03.06.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12006 ROK2012-05-24 do dziś
22007 ROK2012-05-24 do dziś
32008 ROK2012-05-24 do dziś
42009 ROK2012-05-24 do dziś
52010 ROK2012-05-24 do dziś
620112012-07-05 do dziś
720122013-08-05 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-16 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12006 ROK2012-05-24 do dziś
22007 ROK2012-05-24 do dziś
32008 ROK2012-05-24 do dziś
42009 ROK2012-05-24 do dziś
52010 ROK2012-05-24 do dziś
620112012-07-05 do dziś
720122013-08-05 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-16 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów