AQUABORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000250082
Numer REGON: 160061240
Numer NIP: 9910353154
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-02-01
Ostatni wpis Nr wpisu58Data dokonania wpisu2020-10-27
Sygnatura akt[RDF/267686/20/838]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-02-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUABORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-02-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-02-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLSKI gmina NIEMODLIN miejscowość NIEMODLIN2006-02-01 do dziś
2. Adresmiejscowość NIEMODLIN ulica GOŚCIEJOWICKA nr domu 2 kod pocztowy 49-100 poczta NIEMODLIN kraj POLSKA 2006-02-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.12.2005 R., KANCELARIA NOTARIALNA ANNY ZAGÓRSKIEJ W NIEMODLINIE, REP. A NR 2876/20052006-02-01 do dziś
225.09.2008 R., REP. A NR 5164/2008 NOTARIUSZ ANNA ZAGÓRSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W NIEMODLINIE -ZMIANA PAR.: 7, 8.2008-10-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-02-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-02-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWITZA2006-02-01 do dziś
2. ImionaJOHANN GREGOR2006-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały130 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 65.000,00 ZŁ2008-10-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-02-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWITZA2006-02-01 do dziś
2. ImionaVIOLETTA KRYSTYNA2006-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2006-02-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-02-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego90000,00 ZŁ2008-10-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-02-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU W ZAKRESIE ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI, A PRZYPADKU CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD -DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU -DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU -DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM.2006-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWITZA2006-02-01 do dziś
2. ImionaJOHANN GREGOR2006-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-02-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBOROWITZA2008-10-17 do dziś
2. ImionaVIOLETTA KRYSTYNA2008-10-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-10-17 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2008-10-17 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 75 B PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH2006-02-01 do dziś
260 24 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2006-02-01 do dziś
325 24 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2006-02-01 do dziś
431 50 Z PRODUKCJA SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I LAMP ELEKTRYCZNYCH2006-02-01 do dziś
536 12 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH, POZOSTAŁA2006-02-01 do dziś
636 14 A PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2006-02-01 do dziś
745 44 B SZKLENIE2006-02-01 do dziś
851 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2006-02-01 do dziś
952 12 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2006-02-01 do dziś
1060 23 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, POZOSTAŁY2006-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.03.2007 okres 01.03.2006-31.12.20062007-04-13 do dziś
2data złożenia 10.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-08-14 do dziś
3data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2008-31.12.20082012-10-22 do dziś
4data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2009-31.12.20092012-10-22 do dziś
5data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2010-31.12.20102012-10-22 do dziś
6data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-10-22 do dziś
7data złożenia 25.08.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-09-27 do dziś
8data złożenia 25.08.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-09-27 do dziś
9data złożenia 25.08.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-09-27 do dziś
10data złożenia 25.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
11data złożenia 25.01.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-25 do dziś
12data złożenia 25.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-25 do dziś
13data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
14data złożenia 27.10.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.03.2006-31.12.20062007-04-13 do dziś
201.01.2007-31.12.20072008-08-14 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-09-27 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-09-27 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-09-27 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-25 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-25 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.03.2006-31.12.20062007-04-13 do dziś
201.01.2007-31.12.20072008-08-14 do dziś
301.01.2008-31.12.20082012-10-22 do dziś
401.01.2009-31.12.20092012-10-22 do dziś
501.01.2010-31.12.20102012-10-22 do dziś
601.01.2011-31.12.20112012-10-22 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-09-27 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-09-27 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-09-27 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-25 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów