CSM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000249994
Numer REGON: 220156542
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-02-01
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2022-10-18
Sygnatura akt[RDF/453263/22/890]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-02-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 220156542 NIP 95815131012007-11-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCSM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-02-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-02-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSKI gmina PRUSZCZ GDAŃSKI miejscowość PRUSZCZ GDAŃSKI2014-11-10 do dziś
2. Adresmiejscowość PRUSZCZ GDAŃSKI ulica UL. GARNCARSKA nr domu 2 kod pocztowy 83-000 poczta PRUSZCZ GDAŃSKI kraj POLSKA 2017-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki17 GRUDZIEŃ 2005 R. ADAM ROBAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH UL. MICKIEWICZA NR 15 REPERTORIUM „A” NR 12187/20052006-02-01 do dziś
203.03.2006 R., REPERTORIUM „A” NR 791/2006, KANCELARIA NOTARIALNA ADAM ROBAK NOTARIUSZ, PARAGRAF 11 USTĘP 3 ZMIANA, USTĘP 4 SKREŚLONY, USTĘP 5 OTRZYMUJE OZNACZENIE JAKO USTĘP 4, PARAGRAF 20 -ZMIANA;2006-03-28 do dziś
318.09.2014 R., REP. A NR 4496/2014, NOTARIUSZ BEATA KAWALEC, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. B. KAWALEC I W. JANOWSKI W GDYNI, ZMIANA PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI2014-11-10 do dziś
419.08.2015R., REP. A NR 1460/2015 NOTARIUSZ JERZY CISZEWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W SOPOCIE. ZMIENIONO §7 UMOWY SPÓŁKI2015-09-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-02-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-02-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„METPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1930683992014-02-10 do dziś
4. Numer KRS0000212406 2006-02-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000.000,00 ZŁ2015-10-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-10-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000000,00 ZŁ2015-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-02-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2006-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMANIK2019-02-22 do dziś
2. ImionaPIOTR2019-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-02-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-02-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMANIK2006-02-01 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2006-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-02-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2015-09-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2015-09-14 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-09-14 do dziś
342 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-09-14 do dziś
443 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-09-14 do dziś
546 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2015-09-14 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-09-14 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-09-14 do dziś
871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-09-14 do dziś
977 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2015-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.08.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-11-19 do dziś
2data złożenia 24.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-05 do dziś
3data złożenia 14.07.2009 okres 01.01. -31.12.20082009-09-14 do dziś
4data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-20 do dziś
5data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-02 do dziś
6data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-28 do dziś
7data złożenia 22.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
8data złożenia 24.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-05 do dziś
9data złożenia 20.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
10data złożenia 22.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
11data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
12data złożenia 05.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-05 do dziś
13data złożenia 06.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-06 do dziś
14data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
15data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
16data złożenia 18.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-18 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 -31.12.20062007-11-19 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-08-05 do dziś
301.01. -31.12.20082009-09-14 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-08-20 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-08-02 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-09-28 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-05 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-05 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-06 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 -31.12.20062007-11-19 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-08-05 do dziś
301.01. -31.12.20082009-09-14 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-08-20 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-08-02 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-09-28 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-05 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-05 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-06 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów