„BPA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000249782
Numer REGON: 060083663
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-01-25
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2021-09-07
Sygnatura akt[RDF/327961/21/667]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-01-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 060083663 NIP 53723911002007-06-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BPA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2021-03-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-01-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat BIALSKI gmina BIAŁA PODLASKA miejscowość BIAŁA PODLASKA2006-01-25 do dziś
2. Adresulica WŁOSKA nr domu 8 kod pocztowy 21-500 poczta BIAŁA PODLASKA 2006-01-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125 LISTOPADA 2005 R. AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 7361/2005 NOTARIUSZ DARIUSZ KUPIS, KANCELARIA NOTARIALNA, 95-200 PABIANICE UL. ZAMKOWA 422006-01-25 do dziś
29.06.2009 R., NOTARIUSZ JOLANTA KARASIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ, REP. A NR 3620/2009 -ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI2009-07-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2006-01-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-01-25 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2006-01-25 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA PRZEZ PODZIAŁ SPÓŁKI „MITEX K&Z” SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KSAWEROWIE, KTÓRY NASTĄPIŁ PRZEZ WYDZIELENIE CZĘŚCI MAJĄTKU TEJ SPÓŁKI DO NOWO POWSTAŁEJ SPÓŁKI POD FIRMĄ „BPA” SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Z JEDNOCZESNYM ODEJŚCIEM ZE SPÓŁKI DZIELONEJ DWÓCH WSPÓLNIKÓW KTÓRZY, W ZAMIAN ZA UDZIAŁY W SPÓŁCE DZIELONEJ OBJĘLI TAKĄ SAMA ILOŚĆ UDZIAŁÓW W NOWO ZWIĄZANEJ SPÓŁCE. PODZIAŁ NASTAPIŁ PRZEZ OBNIŻENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI DZIELONEJ Z KWOTY 100.000 ZŁ DO KWOTY 50.000 ZŁ UCHWAŁA O PODZIALE SPÓŁKI „MITEX K&Z” ZOSTAŁA PODJĘTA 25.11.2005 R. PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW TEJ SPÓŁKI.2006-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„MITEX K&Z” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-01-25 do dziś
3. Numer w rejestrze0000186925 2006-01-25 do dziś
5. Numer REGON0080684052006-01-25 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFULMES WILCZYŃSKA2013-12-13 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA MARIA2006-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-01-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁ2006-01-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-01-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2006-01-25 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2006-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-01-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ2006-01-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-01-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2006-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-22 do dziś
2data złożenia 01.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-09 do dziś
3data złożenia 17.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-10 do dziś
4data złożenia 30.04.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-28 do dziś
5data złożenia 11.07.2011 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102011-08-09 do dziś
6data złożenia 27.07.2012 okres 01.01. 2011 R.-31.12.2011 R.2012-10-22 do dziś
7data złożenia 05.11.2013 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122013-12-13 do dziś
8data złożenia 17.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
9data złożenia 21.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
10data złożenia 21.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
11data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
12data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
13data złożenia 30.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
14data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
15data złożenia 07.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 07.12.20202021-09-07 do dziś
16data złożenia 07.09.2021 okres OD 08.12.2020 DO 31.12.20202021-09-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-22 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-09 do dziś
301.01.2008-31.12.20082009-07-10 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-28 do dziś
5OD 01.01.2010 DO 31.12.20102011-08-09 do dziś
601.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-10-22 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122013-12-13 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 07.12.20202021-09-07 do dziś
16OD 08.12.2020 DO 31.12.20202021-09-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-22 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-09 do dziś
301.01.2008-31.12.20082009-07-10 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-28 do dziś
5OD 01.01.2010 DO 31.12.20102011-08-09 do dziś
601.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-10-22 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122013-12-13 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 07.12.20202021-09-07 do dziś
16OD 08.12.2020 DO 31.12.20202021-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NADZYWCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BPA PODJĘTA DNIA 08.12.2020 ROKU W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONEGO PRZEZ NOTARIUSZ JOLANTĘ KARASIŃSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NUMER 3373/2020 Z DNIA 08.12.2020 ROKU. , 08.12.20202021-03-29 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówSPÓŁKĘ W LIKWIDACJI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ LIKWIDATOR DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2021-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoWOŹNIAK2021-03-29 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2021-03-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NADZYWCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BPA PODJĘTA DNIA 08.12.2020 ROKU W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONEGO PRZEZ NOTARIUSZ JOLANTĘ KARASIŃSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NUMER 3373/2020 Z DNIA 08.12.2020 ROKU. , 08.12.20202021-03-29 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2021-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów