ARTLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000249525
Numer REGON: 220175048
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-01-23
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2021-06-29
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/11727/21/239]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-01-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-01-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-01-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2006-01-23 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica OBROŃCÓW WYBRZEŻA nr domu 23 kod pocztowy 80-398 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2012-07-12 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@ARTLIFE.COM.PL2021-01-20 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ARTLIFE.COM.PL2021-01-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109 STYCZEŃ 2006 R. -PIOTR LANGOWSKI NOTARIUSZ, 80-831 GDAŃSK UL. PIWNA 1/2, REP. A 249/20062006-01-23 do dziś
220.03.2006 R. REP. A NR 1676/2006, PIOTR LANGOWSKI -NOTARIUSZ, KANC.NOT. W GDAŃSKU ZMIENIONO PAR. 19 UST. 3 I 4. 23.03.2006 R. REPERTORIUM A 1837/2006, PIOTR LANGOWSKI NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU UL. PIWNA 1/2, ZMIENIONO: PAR. 8.4, PAR. 19, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2006-05-12 do dziś
323.03.2006 R. REP. A NR 1837/2006 -PIOTR LANGOWSKI -NOTARIUSZ, 80-831 GDAŃSK, UL. PIWNA 1/2; PAR. 8.4 EUGENIA FLEK POSIADA W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI 100 (STO) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 500,00 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2006-09-27 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.03.2007 ROKU NR REP. A NR 2357/2007 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU PRZY ULICY GARNCARSKIEJ 4/6 M. NA PODSTAWIE KTÓREGO ZMIENIONO KTÓREGO ZMIENIONO: PAR. 7, PAR. 8 UST. 1, PAR. 8 UST. 4, PAR. 9 UST. 2, PAR. 9 UST. 3, PAR. 11 UST. 1, PAR. 14, PAR. 20.2007-04-03 do dziś
528 KWIECIEŃ 2008 ROKU, REPERTORIUM A NR 1453/2008, NOTARIUSZ EWA PANC, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY ULICY PNIEWSKIEGO 6/2 ZMIANA § 7, § 8 UST. 4, § 9 UST. 3, § 19 UST. 3 I UST. 4 ORAZ § 20.2008-05-14 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.08.2012 R. REP A NR 3308/2012 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIUSZA RAFAŁA KAPKOWSKIEGO W GDAŃSKU PRZY UL. TARG DRZEWNY 12/14. ZMIENIONO TREŚĆ § 9 UST. 3, § 19 UST. 3 ORAZ § 20 UMOWY SPÓŁKI2012-08-28 do dziś
7UCHWAŁA Z DNIA 30.04.2014 R. W KANCELARII NOTARIUSZA RAFAŁA KAPKOWSKIEGO W GDAŃSKU PRZY UL. GARNCARSKIEJ 10/16 C LOK.3, REPERTORIUM A NR 2242/2014 ZMIANA § 102014-05-14 do dziś
829.07.2014 R., REPERTORIUM A NR 3829/2014, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ RAFAŁ KAPKOWSKI, UL. GARNCARSKA 10/16 C LOK.3, 80-894 GDAŃSK, ZMIANA § 202014-09-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2006-01-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-01-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLEK2006-01-23 do dziś
2. ImionaEVGENIA2006-01-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały601 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.500,00 ZŁ2014-09-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-09-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego300500,00 ZŁ2007-04-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-01-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2008-05-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLEK2006-01-23 do dziś
2. ImionaEVGENIA2006-01-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-01-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2008-05-14 do dziś
296 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2008-05-14 do dziś
396 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-05-14 do dziś
479 11 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2008-05-14 do dziś
579 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2008-05-14 do dziś
686 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2008-05-14 do dziś
755 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2008-05-14 do dziś
886 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2021-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-27 do dziś
2data złożenia 06.05.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-14 do dziś
3data złożenia 26.05.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-06-05 do dziś
4data złożenia 30.04.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-06-14 do dziś
5data złożenia 27.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-09 do dziś
6data złożenia 17.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-11 do dziś
7data złożenia 24.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-03 do dziś
8data złożenia 07.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
9data złożenia 22.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
10data złożenia 18.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
11data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
12data złożenia 30.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-19 do dziś
13data złożenia 17.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-06 do dziś
14data złożenia 11.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-26 do dziś
15data złożenia 01.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-27 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-14 do dziś
301.01.2008-31.12.20082009-06-05 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-06-14 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-09 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-05-11 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-09-03 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-19 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-06 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-26 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-27 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-14 do dziś
301.01.2008-31.12.20082009-06-05 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-06-14 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-09 do dziś
601.09.2010 -31.08.20112012-05-11 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-09-03 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-06 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-26 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów