„BORTEXOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000249260
Numer REGON: 280101681
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-02-21
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-04-30
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/6260/21/559]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-02-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BORTEXOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2015-11-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-02-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYŃSKI gmina DYWITY miejscowość DYWITY2006-02-21 do dziś
2. Adresmiejscowość DYWITY ulica BARCZEWSKIEGO nr domu 79 kod pocztowy 11-001 poczta DYWITY kraj POLSKA 2006-02-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.12.2005 R. NOTARIUSZ ADAM BIERANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 6644/05 07.02.2006 R. NOTARIUSZ ADAM BIERANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 482/06 SPROSTOWANO § 7 PKT 8 UMOWY SPÓŁKI2006-02-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-02-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-02-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOCHODAJ2006-02-21 do dziś
2. ImionaJAN2006-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ2006-02-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-02-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE „BORPOL POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON5107410842006-02-21 do dziś
4. Numer KRS0000217817 2006-02-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000 ZŁ2006-02-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-02-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 ZŁ2006-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport135000,00 ZŁ2006-02-21 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-02-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2006-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOCHODAJ2006-02-21 do dziś
2. ImionaJAN2006-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-02-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2021-04-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy120 4 PRODUKCJA ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH, WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2021-04-30 do dziś
246 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2021-04-30 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2021-04-30 do dziś
446 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2021-04-30 do dziś
579 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2021-04-30 do dziś
682 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2021-04-30 do dziś
701 11 Z UPRAWY ROLNE; WARZYWNICTWO; OGRODNICTWO2021-04-30 do dziś
846 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2021-04-30 do dziś
947 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.02.2017 okres OD 01.01.2014 DO 14.07.20142017-03-20 do dziś
2data złożenia 01.02.2017 okres OD 15.07.2014 DO 31.12.20142017-03-20 do dziś
3data złożenia 01.02.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-20 do dziś
4data złożenia 18.06.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-19 do dziś
5data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
6data złożenia 17.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-17 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiSĄD OKRĘGOWY W OLSZTYNIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, SYGN. V GC 46/12, 15.07.2014R.2015-11-20 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO2015-11-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoPOCHODAJ2015-11-20 do dziś
2. ImionaJAN2015-11-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościSĄD OKRĘGOWY W OLSZTYNIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, SYGN. V GC 46/12, 15.07.2014R.2015-11-20 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2015-11-20 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów