„INTECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000249249
Numer REGON: 140399189
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-01-17
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2019-03-26
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/22256/19/397]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-01-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140399189 NIP 52724939762007-03-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INTECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-01-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-01-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-11-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. DEOTYMY nr domu 52 nr lokalu 9 kod pocztowy 01-404 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-11-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.12.2005 R., KANCELARIA NOTARIALNA SŁAWOMIRA OGONKA, REPERTORIUM A NR 4263/20052006-01-17 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 07.04.2010, REPERTORIUM A NR 3280/2010, ASESOR NOTARIALNY MARIUSZ SOCZYŃSKI KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE AL. JANA PAWŁA II 61 LOK. 132, ZMIANA PAR. 5 UST. 12010-09-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2006-01-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-01-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZŁOWSKI2015-11-09 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2015-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2015-11-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-11-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2006-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-01-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I POIDPISYWANIA W IMINU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT2006-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-09-07 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2010-09-07 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2010-09-07 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-09-07 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-09-07 do dziś
664 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2010-09-07 do dziś
764 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-09-07 do dziś
866 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-09-07 do dziś
968 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2010-09-07 do dziś
1064 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2015-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.02.2007 okres 17.01.2006 - 31.12.20062007-03-01 do dziś
2data złożenia 30.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-05-27 do dziś
3data złożenia 22.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-31 do dziś
4data złożenia 20.08.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-07 do dziś
5data złożenia 16.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego117.01.2006 - 31.12.20062007-03-01 do dziś
2UCHWAŁA ZA OKRES 01.01.2007 -31.12.20072008-05-27 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-08-31 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-09-07 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-05-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu117.01.2006 - 31.12.20062007-03-01 do dziś
2SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.01.2007 -31.12.20072008-05-27 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-08-31 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-09-07 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-05-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów