DOGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000249170
Numer REGON: 140422623
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-01-17
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2020-12-10
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/33207/20/245]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-01-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140422623 NIP 52425660092010-01-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2020-12-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-01-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2013-02-13 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica SIENKIEWICZA nr domu 85/87 nr lokalu 8 kod pocztowy 90-057 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2013-02-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI -AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.10.2004 R. KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PL. KONSTYTUCJI 4 LOK.39, NOTARIUSZ HANNA KACPRZAK-KUCHARSKA, NR REPERTORIUM A 8417/2005 2. ZMIANA AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZED REJESTRACJĄ -ZMIANA TREŚCI § 30 WRAZ Z TEKSTEM JEDNOLITYM AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.12.2004 R. KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PL. KONSTYTUCJI 4 LOK.39, NOTARIUSZ HANNA KACPRZAK-KUCHARSKA, NR REPERTORIUM A 11145/20052006-01-17 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DN. 09.10.2009 R. PRZEZ NOTARIUSZA ALEKSANDRA JULIANA SZYMAŃSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI PRZY UL. WIĘCKOWSKIEGO 33, REPERTORIUM A 13741/2009 ZMIENIONO: § 3 I § 7 UMOWY SPÓŁKI.2010-01-27 do dziś
3AKT NOT. Z DNIA 21 GRUDNIA 2010 REPERTORIUM A NR 9407/2010 NOTARIUSZ ALEKSANDER SZYMAŃSKI KN W ŁODZI ZMIENIONO § 72011-01-05 do dziś
424.08.2012 R., NOTARIUSZ ALEKSANDER JULIAN SZYMAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 4298/2012 - ZMIANA TREŚCI § 3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2013-02-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2006-01-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-01-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMYŚLIŃSKI2010-01-27 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ANDRZEJ2010-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały498 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.800,00 ZŁ2013-02-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-02-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2006-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-01-27 do dziś
247 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-27 do dziś
352 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH2010-01-27 do dziś
456 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2010-01-27 do dziś
546 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2010-01-27 do dziś
647 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2020-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.02.2020 okres OD 17.01.2006 DO 31.12.20062020-02-04 do dziś
2data złożenia 04.02.2020 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072020-02-04 do dziś
3data złożenia 04.02.2020 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082020-02-04 do dziś
4data złożenia 04.02.2020 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092020-02-04 do dziś
5data złożenia 04.02.2020 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102020-02-04 do dziś
6data złożenia 04.02.2020 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112020-02-04 do dziś
7data złożenia 19.02.2020 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132020-02-19 do dziś
8data złożenia 19.02.2020 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122020-02-19 do dziś
9data złożenia 19.02.2020 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-02-19 do dziś
10data złożenia 19.02.2020 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-02-19 do dziś
11data złożenia 19.02.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-02-19 do dziś
12data złożenia 19.02.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-19 do dziś
13data złożenia 21.02.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-21 do dziś
14data złożenia 21.02.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 09.11.2020 R. O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI, NOTARIUSZ ALEKSANDER SZYMAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 5693/2020,2020-12-10 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR REPREZENTUJE SPÓŁKĘ2020-12-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoMYŚLIŃSKI2020-12-10 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ANDRZEJ2020-12-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów