A-LAKIERNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000249081
Numer REGON: 220169272
Numer NIP: 8411635069
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-01-16
Ostatni wpis Nr wpisu50Data dokonania wpisu2023-07-05
Sygnatura akt[RDF/521828/23/402]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-01-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-LAKIERNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-01-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-01-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat LĘBORSKI gmina LĘBORK miejscowość LĘBORK2006-01-16 do dziś
2. Adresmiejscowość LĘBORK ulica UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO nr domu 1 kod pocztowy 84-300 poczta LĘBORK kraj POLSKA 2021-10-19 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejALAKIERNIA@ALAKIERNIA.PL2016-02-09 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ALAKIERNIA.PL2016-02-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 03.01.2006 R., SPORZĄDZONA PRZED NOTARIUSZEM JERZYM CISZEWSKIM W KANCELARII NOTARIALNEJ JERZEGO CISZEWSKIEGO W GDAŃSKU, REP. A NR 58/2006;2006-01-16 do dziś
229.12.2009, REPERTORIUM A NUMER 7559/2009; MACIEJ MARCHLEWICZ -NOTARIUSZ W GDYNI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI PRZY UL. STAROWIEJSKIEJ 26/3, ZMIANA AKAPITU 2 UMOWY SPÓŁKI2010-02-25 do dziś
326.08.2014 REPERTORIUM A NR 3867/2014 NOTARIUSZ JOANNA SOLECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, ZMIANA AKAPITU 13.1 UMOWY2014-10-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2006-01-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-01-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-01-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaA-LACKERING AB2009-10-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały6860 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 686.000,00 ZŁ2011-05-09 do dziś
7000 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 700.000,00ZŁ2019-02-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-02-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego700000,00 ZŁ2011-05-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-01-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W RAZIE USTANOWIENIA ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z JEDNEJ OSOBY PRAWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDNOOSOBOWO PREZESOWI ZARZĄDU, A TAKŻE PROKURENTOM DZIAŁAJĄCYM SAMODZIELNIE LUB ŁĄCZNIE, ZALEŻNIE OD UDZIELONEJ PRZEZ ZARZĄD PROKURY.2006-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELAWSKI2018-07-13 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2018-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-07-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-07-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWELIN2015-01-30 do dziś
2. ImionaCARL PETER HUGO HILDEBRAND2015-01-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-02-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH2010-02-25 do dziś
225 6 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2010-02-25 do dziś
325 7 PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH, SZTUĆCÓW, NARZĘDZI I WYROBÓW METALOWYCH OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA2010-02-25 do dziś
425 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH2010-02-25 do dziś
571 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-02-25 do dziś
672 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2010-02-25 do dziś
774 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2010-02-25 do dziś
896 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2010-02-25 do dziś
925 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2010-02-25 do dziś
1025 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2019-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2007 okres OD 16.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-07-31 do dziś
2data złożenia 15.01.2009 okres 01.01.2007 -30.06.20082009-03-19 do dziś
3data złożenia 09.07.2010 okres 01.07.2008 -31.12.20092010-07-21 do dziś
4data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-22 do dziś
5data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-20 do dziś
6data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-17 do dziś
7data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
8data złożenia 27.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
9data złożenia 08.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
10data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
11data złożenia 29.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-17 do dziś
12data złożenia 28.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
13data złożenia 24.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-24 do dziś
14data złożenia 20.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-20 do dziś
15data złożenia 04.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-04 do dziś
16data złożenia 05.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2010 -31.12.20102011-07-22 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-20 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-09-17 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-17 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-24 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-20 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-04 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-07-31 do dziś
201.01.2007 -30.06.20082009-03-19 do dziś
301.07.2008 -31.12.20092010-07-21 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-07-22 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-08-20 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-09-17 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-17 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-24 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-20 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-04 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-07-31 do dziś
201.01.2007 -30.06.20082009-03-19 do dziś
301.07.2008 -31.12.20092010-07-21 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-07-22 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-08-20 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-09-17 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-17 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-24 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-20 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-04 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów