HEXON JACEK RDZANEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000249064
Numer REGON: 140493646
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-01-13
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2019-12-10
Sygnatura akt[RDF/184004/19/407]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2006-01-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEXON JACEK RDZANEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-05-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-01-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. RADOM gmina M. RADOM miejscowość RADOM2006-01-13 do dziś
2. Adresmiejscowość RADOM ulica WARSZAWSKA nr domu 193 kod pocztowy 26-600 poczta RADOM kraj POLSKA 2010-05-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1-28.11.2005 R., KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU, NOTARIUSZ URSZULA DUTKOWSKA, REPERTORIUM A NR 8521/2005. -10.01.2006 R., KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU, NOTARIUSZ URSZULA DUTKOWSKA, REPERTORIUM A 186/2006, ZMIANA PAR. 9, 16, 18, 19 UMOWY SPÓŁKI.2006-01-13 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.12.2009 R., REPERTORIUM A NR 10647/2009, NOTARIUSZ URSZULA DUTKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU UL. PIŁSUDSKIEGO 9 -ZMIANA PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI2010-01-14 do dziś
328.12.2018., REP. A NR 5030/2018, NOTARIUSZ MARIA KRZYŻAŃSKA-ŁYŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁOBRZEGACH, ZMIANA § 2, § 8, § 9.2019-03-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2006-01-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRDZANEK2006-01-13 do dziś
2. ImionaJACEK ARTUR2006-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-01-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-01-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2006-01-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2006-01-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-01-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2006-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUROWSKI2019-03-08 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW SŁAWOMIR2019-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-03-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-03-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-03-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-03-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-03-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000 ZŁ2019-03-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000 ZŁ2019-03-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000 ZŁ2019-03-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-03-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2006-01-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ /KOMPLEMENTARIUSZOWI/ LUB PROKURENTOWI POWOŁANEMU JEDNOMYŚLNĄ UCHWAŁĄ KOMPLEMENTARIUSZY I KOMANDYTARIUSZY.2006-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRDZANEK2006-01-13 do dziś
2. ImionaJACEK ARTUR2006-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-01-14 do dziś
245 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-01-14 do dziś
346 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2010-01-14 do dziś
446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-01-14 do dziś
547 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-14 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-01-14 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-01-14 do dziś
882 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2010-01-14 do dziś
946 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2019-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.08.2007 okres OD DNIA 15.05.2006 DO DNIA 31.12.20062007-09-10 do dziś
2data złożenia 25.07.2008 okres OD DNIA 1.01.2007 DO DNIA 31.12.20072008-08-08 do dziś
3data złożenia 19.04.2013 okres OD DNIA 01.01.2009 DO DNIA 31.12.20092013-04-25 do dziś
4data złożenia 19.04.2013 okres OD DNIA 01.01.2010 DO DNIA 31.12.20102013-04-25 do dziś
5data złożenia 19.04.2013 okres OD DNIA 01.01.2011 DO DNIA 31.12.20112013-04-25 do dziś
6data złożenia 10.12.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-10 do dziś
7data złożenia 10.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD DNIA 15.05.2006 DO DNIA 31.12.20062007-09-10 do dziś
2OD DNIA 1.01.2007 DO DNIA 31.12.20072008-08-08 do dziś
3OD DNIA 01.01.2009 DO DNIA 31.12.20092013-04-25 do dziś
4OD DNIA 01.01.2010 DO DNIA 31.12.20102013-04-25 do dziś
5OD DNIA 01.01.2011 DO DNIA 31.12.20112013-04-25 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-10 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów