SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA JUNO W POLSKIEJ WSI

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000249046
Numer REGON: 510462473
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-01-18
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-04-11
Sygnatura akt[RDF/376011/22/265]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2006-01-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP5104624732006-01-18 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA JUNO W POLSKIEJ WSI2014-10-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 15082006-01-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-01-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat MRĄGOWSKI gmina MRĄGOWO miejscowość POLSKA WIEŚ2006-01-18 do dziś
2. Adresnr domu 11 B kod pocztowy 11-700 poczta MRĄGOWO 2006-01-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu110.09.1996 R. UCHWAŁĄ NR 5/2005 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 09.11.2005 R. ZATWIERDZONO NOWE BRZMIENIE STATUTU UCHWAŁĄ NR 1/2006 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 05.01.2006 R. ZMIENIONO: § 11 UST. 4, § 28 PKT 4, W § 10 DODANO UST. 6 I UST. 7, W § 35 DODANO UST. 5-8 STATUTU2006-01-18 do dziś
226.03.2014 R. PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE STATUTU. 16.07.2014 R. ZMIENIONO: § 1 UST. 1, § 9, § 14, § 22, § 41 UST. 1, § 49 UST. 12014-10-20 do dziś
305.06.2019 R. UCHWALONO NOWE BRZMIENIE STATUTU2019-07-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2006-01-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-01-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM2014-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJADACH2014-10-20 do dziś
2. ImionaDOROTA2014-10-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-10-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-10-20 do dziś
21. NazwiskoNOWOCIŃSKI2006-01-18 do dziś
2. ImionaJAN2006-01-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-01-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2006-01-18 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2006-01-18 do dziś
35. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2006-01-18 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2006-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2006-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIEL2020-08-28 do dziś
2. ImionaNATALIA2020-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILCZYŃSKA2020-08-28 do dziś
2. ImionaWIOLETA ANNA2020-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAREK2020-08-28 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2020-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-28 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBALONIS2020-08-28 do dziś
2. ImionaIZA2020-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-28 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALINOWSKI2020-08-28 do dziś
2. ImionaJAN2020-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoSMORSZCZEWSKA2014-10-20 do dziś
21. NazwiskoMATWIEJCZYK2020-08-28 do dziś
2. ImionaMARIOLA2020-08-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-08-28 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaSKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU2020-08-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-07-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-07-12 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-07-12 do dziś
335 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2019-07-12 do dziś
436 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2019-07-12 do dziś
537 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2019-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.01.2009 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2009-02-09 do dziś
2data złożenia 20.01.2009 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-02-09 do dziś
3data złożenia 01.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-20 do dziś
4data złożenia 09.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-17 do dziś
5data złożenia 12.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-01 do dziś
6data złożenia 05.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
7data złożenia 07.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
8data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
9data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
10data złożenia 15.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
11data złożenia 11.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2009-02-09 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-02-09 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-20 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-17 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-01 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2009-02-09 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-02-09 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-20 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-17 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-01 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów