PASSIM PEOPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000248683
Numer REGON: 140283653
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-01-10
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2018-11-22
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/77925/18/127]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-01-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140283653 NIP 52523494202008-02-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPASSIM PEOPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-03-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-01-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2006-01-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA kraj POLSKA 2018-11-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.10.2005 NOTARIUSZ WOJCIECH SZCZYPKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ŁUCKA 18 LOK. 12, WARSZAWA, REP. A NR 5237/2005.2006-01-10 do dziś
210.02.2006, REP. A NR 960/2006, WOJCIECH SZCZYPKOWSKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. ŁUCKIEJ 18 LOK. 12,00-845 WARSZAWA, ZMIANA: § 2, § 6.1, § 11 ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2006-03-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2006-01-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-01-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSATCHWELL ASSOCIATES LIMITED2008-02-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH2008-02-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2008-02-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2006-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-01-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2006-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSATCHWELL2008-02-11 do dziś
2. ImionaSTEVEN WALTER2008-02-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-02-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy180 4 KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA2006-03-03 do dziś
222 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2006-03-03 do dziś
355 HOTELE I RESTAURACJE2006-03-03 do dziś
460 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY2006-03-03 do dziś
563 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2006-03-03 do dziś
665 2 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE2006-03-03 do dziś
770 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2006-03-03 do dziś
871 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2006-03-03 do dziś
972 INFORMATYKA2006-03-03 do dziś
1073 DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA2006-03-03 do dziś
1174 DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZA POZOSTAŁA (ZA WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI PRAWNICZEJ, DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ DZIAŁALNOŚCI BIEGŁYCH REWIDENTÓW)2006-03-03 do dziś
1293 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA2006-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów