„BUSINESS 24” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000248492
Numer REGON: 220189174
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-01-05
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-02-16
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/12705/20/863]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-01-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUSINESS 24” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-01-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-01-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. TYCHY gmina M. TYCHY miejscowość TYCHY2013-12-05 do dziś
2. Adresmiejscowość TYCHY ulica PIŁSUDSKIEGO nr domu 40 nr lokalu 131 kod pocztowy 43-100 poczta TYCHY kraj POLSKA 2013-12-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY REP. A NR 11163/2005 Z DNIA 30.11.2005 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA HANNĘ WAROŃSKĄ W KANCELARII NOT. W GDYNI PRZY PLACU KASZUBSKIM 8/2092006-01-05 do dziś
204.09.2013 R. REP. A NR 4252/2013 NOTARIUSZ JACEK DAROWSKI KANCELARIA NOTARIALNA JACEK DAROWSKI - NOTARIUSZ, ANNA JEŻ - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, TYCHY UL. GROTA-ROWECKIEGO 44, ZMIANA PAR.3 UMOWY2013-12-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2006-01-05 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółkiLOKALNY DODATEK DO „GAZETY WYBORCZEJ”, WŁAŚCIWY DLA SIEDZIBY SPÓŁKI2006-01-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-01-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUREK2006-01-05 do dziś
2. ImionaANDRZEJ PRZEMYSŁAW2006-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-01-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500,00 ZŁ2006-01-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-01-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2006-01-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-01-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE: -DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU -DWAJ PROKURENCI CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT2006-01-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUREK2006-01-05 do dziś
2. ImionaANDRZEJ PRZEMYSŁAW2006-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-01-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-01-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 15 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZOSTAŁA2006-01-05 do dziś
274 13 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2006-01-05 do dziś
374 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2006-01-05 do dziś
474 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2006-01-05 do dziś
574 40 REKLAMA2006-01-05 do dziś
674 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2006-01-05 do dziś
774 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-01-05 do dziś
880 42 KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2006-01-05 do dziś
993 04 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2006-01-05 do dziś
1051 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2006-01-05 do dziś
1163 30 A DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2006-01-05 do dziś
1263 30 D DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA POZOSTAŁA2006-01-05 do dziś
1365 22 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2006-01-05 do dziś
1465 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2006-01-05 do dziś
1567 13 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-01-05 do dziś
1671 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2006-01-05 do dziś
1771 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2006-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2007 okres 05.01.2006 R. 31.12.2006 R.2007-07-12 do dziś
2data złożenia 27.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-23 do dziś
3data złożenia 13.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-28 do dziś
4data złożenia 07.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-20 do dziś
5data złożenia 05.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-13 do dziś
6data złożenia 12.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-25 do dziś
7data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-27 do dziś
8data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
9data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
10data złożenia 14.03.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego105.01.2006 R. 31.12.2006 R.2007-07-12 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-07-23 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-07-28 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-07-20 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-07-13 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-07-25 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-08-27 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu105.01.2006 R. 31.12.2006 R.2007-07-12 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-07-23 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-07-28 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-07-20 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-07-13 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-07-25 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-08-27 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2020-07-012021-02-16 do dziś