INTEGRO DANIŁO I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000248468
Numer REGON: 052128337
Numer NIP: 5422765414
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-01-04
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2023-04-03
Sygnatura akt[RDF/478015/23/464]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2006-01-04 do dziś
2. Numer REGON\NIP0521283372006-01-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRO DANIŁO I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2006-01-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-01-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2006-01-04 do dziś
2. Adresulica HANDLOWA nr domu 7 kod pocztowy 15-399 poczta BIAŁYSTOK 2006-01-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki108.07.2002 R.2006-01-04 do dziś
227.07.2007 R. ZMIENIONO § 6 UST. 12007-08-16 do dziś
328.09.2007 R. ZMIENIONO § 1, § 62008-02-04 do dziś
401.01.2016 R. ZMIENIONO § 7, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2016-03-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2006-01-04 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2006-01-04 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 § 4 PRZEKSZTAŁCONO DNIA 29.12.2005 R. INTEGRO SPÓŁKĘ CYWILNĄ WSPÓLNICY: -WIESŁAWA LILIA DANIŁO WPISANA DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD NR 18626 PRZEZ URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU -DANUTA BOŻENA MILEWSKA WPISANA DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD NR 64899 PRZEZ URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU2006-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDANIŁO2006-01-04 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA LILIA2006-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-01-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-01-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2006-01-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2006-01-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-01-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKICZKALUK2016-12-28 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2007-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-12-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-12-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-12-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-08-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2006-01-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2006-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDANIŁO2006-01-04 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA LILIA2006-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-01-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKICZKALUK2016-12-28 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2007-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2006-01-04 do dziś
270 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-01-04 do dziś
374 85 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2006-01-04 do dziś
474 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-01-04 do dziś
551 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2006-01-04 do dziś
651 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2006-01-04 do dziś
752 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2006-01-04 do dziś
852 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH2006-01-04 do dziś
952 63 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-01-04 do dziś
1052 74 Z NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-01-04 do dziś
1160 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2006-01-04 do dziś
1263 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2006-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.03.2007 okres 2006 ROK2007-04-16 do dziś
2data złożenia 17.06.2008 okres 2007 ROK2008-06-30 do dziś
3data złożenia 24.06.2009 okres 2008 ROK2009-07-16 do dziś
4data złożenia 28.04.2010 okres 2009 ROK2010-04-29 do dziś
5data złożenia 28.04.2011 okres 2010 ROK2011-04-29 do dziś
6data złożenia 17.04.2012 okres 2011 ROK2012-04-24 do dziś
7data złożenia 23.04.2013 okres 2012 ROK2013-04-26 do dziś
8data złożenia 25.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-30 do dziś
9data złożenia 21.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-29 do dziś
10data złożenia 14.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-05 do dziś
11data złożenia 25.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
12data złożenia 09.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-09 do dziś
13data złożenia 29.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-29 do dziś
14data złożenia 06.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-06 do dziś
15data złożenia 31.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-31 do dziś
16data złożenia 25.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-25 do dziś
17data złożenia 03.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12006 ROK2007-04-16 do dziś
22007 ROK2008-06-30 do dziś
32008 ROK2009-07-16 do dziś
42009 ROK2010-04-29 do dziś
52010 ROK2011-04-29 do dziś
62011 ROK2012-04-24 do dziś
72012 ROK2013-04-26 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-30 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-29 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-05 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-09 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-06 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-31 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-25 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów