WORKFORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000248279
Numer REGON: 300216334
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-01-04
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/355976/21/569]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-01-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaWORKFORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-10-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-01-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2016-06-23 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. WACŁAWA FELCZAKA nr domu 18A nr lokalu 1 kod pocztowy 71-417 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2019-08-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.12.2005 R., NOTARIUSZ EWA BIENIEK, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. EWA BIENIEK -NOTARIUSZ, MAŁGORZATA WRÓBLEWSKA -NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 10873/2005.2006-01-04 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.08.2006, NR REP. A 5700/2006, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA AGNIESZKĘ ZIELIŃSKĄ-JAROCHA PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU PRZY ULICY SOLNEJ 3/10 -ZMIANA PAR. 2, 4, 13 UMOWY SPÓŁKI2006-10-19 do dziś
326 LUTY 2007 R., NOTARIUSZ WIOLETTA MAJCHRZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 2956/2007, ZMIENIONO: §§ 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, DODANO § 17, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY W NOWYM BRZMIENIU.2007-03-19 do dziś
415.07.2009, REPERTORIUM A NR 5475/2009, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE NOTARIUSZ DOROTA PESZKO ZMIENIONO PAR. 2 UST. 22009-10-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2006-01-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-01-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAARE2006-10-19 do dziś
2. ImionaJACOB2006-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ2008-07-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2008-07-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2006-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-01-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWONIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2007-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAARE2006-10-19 do dziś
2. ImionaJACOB2006-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-10-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2016-06-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-06-23 do dziś
246 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2016-06-23 do dziś
347 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-06-23 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-06-23 do dziś
562 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2016-06-23 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-06-23 do dziś
733 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2016-06-23 do dziś
863 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-06-23 do dziś
973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2007 okres 05.01.2006 -31.12.20062007-07-10 do dziś
2data złożenia 08.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-04 do dziś
3data złożenia 24.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-12 do dziś
4data złożenia 24.05.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-06-01 do dziś
5data złożenia 27.06.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-06 do dziś
6data złożenia 28.06.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-19 do dziś
7data złożenia 13.08.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-10-31 do dziś
8data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-06 do dziś
9data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-29 do dziś
10data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-22 do dziś
11data złożenia 25.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-22 do dziś
12data złożenia 08.10.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-08 do dziś
13data złożenia 11.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-12 do dziś
14data złożenia 24.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-24 do dziś
15data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego105.01.2006 -31.12.20062007-07-10 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-04 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-05-12 do dziś
41 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-06-01 do dziś
51 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-06 do dziś
61 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-19 do dziś
71 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-10-31 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-06 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-29 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-22 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-22 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-08 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-12 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-24 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu105.01.2006 -31.12.20062007-07-10 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-04 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-05-12 do dziś
41 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-06-01 do dziś
51 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-06 do dziś
61 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-19 do dziś
71 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-10-31 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-06 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-29 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-22 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-10-15 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-12 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-24 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów