INTEGRATED PROFESSIONAL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-15 godz. 11:40:35
Numer KRS: 0000248129
Numer REGON: 140375533
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-12-28
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2020-03-26
Sygnatura akt[RDF/193717/20/802]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-12-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRATED PROFESSIONAL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-08-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-12-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-07-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 98 kod pocztowy 00-807 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.12.2005, REPERTORIUM A NR 2231, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. MARSZAŁKOWSKA NR 84/92 LOKAL 5 NOTARIUSZ TOMASZ WOJCIECHOWSKI2005-12-28 do dziś
2DNIA 05.09.2006 R., REPERTORIUM A NR 4835/2006, STEFAN WIŚNIEWSKI NOTARIUSZ PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE ZMIANA ART. 22006-10-11 do dziś
314-12-2006 REPERTORIUM A NR 20903/2006, NOTARIUSZ CZESŁAWA KOŁCUN, PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ, PRZY ULICY OGRODOWEJ 9 W WARSZAWIE ZMIANA: ART. 4 UST. 1, ART. 4 UST 4 UMOWY SPÓŁKI2007-01-17 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.06.2009 R., REPERTORIUM A NR 7734/2009, NOTARIUSZ PAWEŁ ORŁOWSKI PROWADZĄCY KANCELARIĘ M.BIWEJNIS & P.ORŁOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA S.C. W WARSZAWIE PRZY UL. CHŁODNEJ 15, ZMIENIAJĄCY ART. 3 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI. AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.07.2009 R., REPERTORIUM A NR 8431/2009, NOTARIUSZ PAWEŁ ORŁOWSKI PROWADZĄCY KANCELARIĘ M.BIWEJNIS & P.ORŁOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA S.C. W WARSZAWIE PRZY UL. CHŁODNEJ 15, ZMIENIAJĄCY ART. 3 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2009-09-01 do dziś
525.06.2014 R., REP. A NR 9392/2014NOTARIUSZ MACIEJ BIWEJNIS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. CHŁODNA 51, ZMIENIONO TREŚĆ: ART. 3.1., ART. 5.2., ART. 11.3. UMOWY SPÓŁKI, DODANO UST. 5 W ART. 11 UMOWY SPÓŁKI2014-07-25 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.06.2016R., REP.A NR 5127/2016, ZASTĘPCA NOTARIALNY KATARZYNA TOCHOWICZ ZASTĘPCA NOTARIUSZA W WARSZAWIE MACIEJA BIWEJNISA, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ M.BIWEJNIS & P.ORŁOWSKI, WARSZAWA, ZMIANA ART.2.1. UMOWY SPÓŁKI2016-08-03 do dziś
704.10.2017R., REP. A NR 8204/2017, NOTARIUSZ MACIEJ BIWEJNIS, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. CHŁODNEJ 51 W WARSZAWIE, DODANIE § 4 UST. 1 PKT 93-982017-11-15 do dziś
819.12.2017R., REP. A NR 10458/2017, NOTARIUSZ MACIEJ BIWEJNIS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA ART. 4 UST. 1, ART. 4 UST. 4, DODANIE PO UST. 4 ART. 4 NOWEGO UST. 5, ZMIANA A RT. 11 UST. 2, ART. 11 UST. 3, DODANIE PO UST. 3 ART. 11 NOWEGO UST. 3(1), ZMIANA ART. 11 UST. 4 UMOWY SPÓŁKI, PTZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2018-02-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-12-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-12-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTELLIGENT TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA2005-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0156191042005-12-28 do dziś
4. Numer KRS0000187832 2005-12-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały758 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 758.000,00 ZŁ2018-02-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-12-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego777000,00 ZŁ2018-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-12-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST: - W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM DO WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ (JEDNEGO MILIONA ZŁOTYCH) -WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, - W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM O WARTOŚCI POWYŻEJ 1.000.000,00 ZŁ (JEDNEGO MILIONA ZŁOTYCH) -WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, W TYM CZŁONKA ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU UMÓW ZAWARTYCH NA CZAS OZNACZONY ZA WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA PRZYJMUJE SIĘ WARTOŚĆ WSZYSTKICH ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZEŃ W CAŁYM OKRESIE TRWANIA UMÓW/ W PRZYPADKU UMÓW NA CZAS NIEOZNACZONY ZA WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA PRZYJMUJE SIĘ ŚREDNIĄ WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZEŃ W OKRESIE SZEŚĆDZIESIĘCIU MIESIĘCY.2018-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANASZEK2018-02-02 do dziś
2. ImionaHUBERT2018-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZADU DS. OPERACYJNYCH2018-02-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-02-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZWONEK2016-06-21 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2016-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-06-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-06-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWDOWIAK2006-10-11 do dziś
2. ImionaADAM STANISŁAW2006-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-10-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH2018-02-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2015-02-02 do dziś
242 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2015-02-02 do dziś
362 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2015-02-02 do dziś
495 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2015-02-02 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2017-11-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2017-11-15 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-11-15 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-11-15 do dziś
462 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2017-11-15 do dziś
562 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2017-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.09.2006 okres 30-12-2005 DO 31-12-20052006-09-15 do dziś
2data złożenia 16.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-13 do dziś
3data złożenia 07.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-21 do dziś
4data złożenia 16.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-09-01 do dziś
5data złożenia 06.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-14 do dziś
6data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-21 do dziś
7data złożenia 03.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
8data złożenia 21.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-28 do dziś
9data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
10data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
11data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
12data złożenia 07.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-18 do dziś
13data złożenia 26.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
14data złożenia 23.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-23 do dziś
15data złożenia 26.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego130-12-2005 DO 31-12-20052006-09-15 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-13 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-21 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-09-01 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-14 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-21 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-18 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-23 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu130-12-2005 DO 31-12-20052006-09-15 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-13 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-21 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-09-01 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-14 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-21 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-18 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-23 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów