ENCEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000248020
Numer REGON: 140340339
Numer NIP: 1132590246
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-12-28
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2017-09-05
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/45835/17/181]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-12-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140340339 NIP 11325902462014-10-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENCEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-12-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-12-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2005-12-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica BOŁTUCIA nr domu 8 nr lokalu 31 kod pocztowy 01-493 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2008-12-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY: SPORZĄDZONY W DNIU: 30.11.2005 R. PRZEZ NOTARIUSZA KRZYSZTOFA NURKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE REP. A NR 17628/2005 21.12.2005 R. AKT NOTARIALNY NOT. KRZYSZTOF NURKOWSKI KN W WARSZAWIE REP. A 19615/2005 ZM. § 3 UST. 42005-12-28 do dziś
230.07.2007 REPERTORIUM A NR 16617/2007, KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF NURKOWSKI, UL. POSTĘPU 18 B, 02-676 WARSZAWA; ZMIENIONO PARAGRAF 1 UST. 32007-09-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-12-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-12-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYPKO2015-10-28 do dziś
2. ImionaWALDEMAR JERZY2015-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 112.500,00 ZŁOTYCH2015-10-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-10-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego112500,00 ZŁ2006-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport145000,00 PLN2005-12-28 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-12-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WSPÓŁDZIAŁANIE 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO WYSTARCZA DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.2005-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCISZEWSKI2008-12-30 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW HENRYK2008-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-12-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy129 53 Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW2005-12-28 do dziś
245 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2005-12-28 do dziś
345 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2005-12-28 do dziś
445 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNOKANALIZACYJNYCH2005-12-28 do dziś
545 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2005-12-28 do dziś
645 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2005-12-28 do dziś
751 88 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I NARZĘDZI ROLNICZYCH, WŁĄCZAJĄC SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW2005-12-28 do dziś
829 23 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH, Z WYŁĄCZENIEM URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH2005-12-28 do dziś
929 32 A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2005-12-28 do dziś
1029 21 Z PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCH2015-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-13 do dziś
2data złożenia 29.09.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-10-29 do dziś
3data złożenia 28.09.2010 okres 20092010-11-08 do dziś
4data złożenia 23.09.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-29 do dziś
5data złożenia 26.09.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-23 do dziś
6data złożenia 24.09.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-07 do dziś
7data złożenia 25.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
8data złożenia 15.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
9data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
10data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 -31.12.20072008-08-13 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-10-29 do dziś
320092010-11-08 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-09-29 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-10-23 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-10-07 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 -31.12.20072008-08-13 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-10-29 do dziś
320092010-11-08 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-09-29 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-10-23 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-10-07 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
1001.01.2006 -31.12.20062007-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów