FIRMA HANDLOWA „MAXIM” M. I. WYSZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000247772
Numer REGON: 200055420
Numer NIP: 7221551110
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-12-22
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2023-06-26
Sygnatura akt[RDF/506832/23/873]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2005-12-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „MAXIM” M. I. WYSZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA2021-04-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-12-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat WYSOKOMAZOWIECKI gmina NOWE PIEKUTY miejscowość KOSTRY NOSKI2005-12-22 do dziś
2. Adresnr domu 22A kod pocztowy 18-212 poczta NOWE PIEKUTY 2005-12-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki119.12.2005 R.2005-12-22 do dziś
215.10.2017 R. ZMIENIONO § 42018-05-25 do dziś
3UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW NR 1 Z DNIA 18.07.2020 R. ZMIENIONO § 4 UMOWY.2023-03-14 do dziś
406.04.2023 R. ZMIENIONO § 4 UMOWY.2023-05-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-12-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYSZYŃSKI2005-12-22 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2005-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-12-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2005-12-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2005-12-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-12-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYSZYŃSKA2005-12-22 do dziś
2. ImionaIWONA2005-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-12-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2005-12-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2005-12-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-12-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2005-12-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE2005-12-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYSZYŃSKI2005-12-22 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2005-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYSZYŃSKA2005-12-22 do dziś
2. ImionaIWONA2005-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2018-05-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2020-11-12 do dziś
201 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2020-11-12 do dziś
301 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2020-11-12 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-11-12 do dziś
546 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2020-11-12 do dziś
610 91 Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2023-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.02.2009 okres 2007 ROK2009-03-11 do dziś
2data złożenia 04.11.2011 okres 2008 ROK2011-12-12 do dziś
3data złożenia 04.11.2011 okres 2009 ROK2011-12-12 do dziś
4data złożenia 04.11.2011 okres 2010 ROK2011-12-12 do dziś
5data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
6data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
7data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
8data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
9data złożenia 03.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-03 do dziś
10data złożenia 25.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-25 do dziś
11data złożenia 29.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-29 do dziś
12data złożenia 26.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12008 ROK2011-12-12 do dziś
22009 ROK2011-12-12 do dziś
32010 ROK2011-12-12 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
62007 ROK, 24.07.20092009-08-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-03 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-29 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów