FIRMA HANDLOWA ALICJA I KRZYSZTOF ROSIŃSCY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000247733
Numer REGON: 100131489
Numer NIP: 8272162979
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-12-22
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2023-07-07
Sygnatura akt[RDF/526369/23/401]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2005-12-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA ALICJA I KRZYSZTOF ROSIŃSCY SPÓŁKA JAWNA2005-12-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-12-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat SIERADZKI gmina SIERADZ miejscowość SIERADZ2005-12-22 do dziś
2. Adresmiejscowość SIERADZ ulica KOLEJOWA nr domu 9 kod pocztowy 98-200 poczta SIERADZ kraj POLSKA 2013-01-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 22.11.2005 R2005-12-22 do dziś
203.01.2008 R ANEKS NR 1/2008 -ZMIENIONO § 62008-01-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-12-22 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2005-12-22 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z 22.11.2005 R O PRZEKSZTAŁCENIU FIRMY HANDLOWEJ ALICJA I KRZYSZTOF ROSIŃSCY, KTÓREJ WSPÓLNICY WPISANI BYLI DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ URZĘDU MIASTA SIERADZA: -ALICJA ROSIŃSKA -POD NUMEREM 7075/96, -KRZYSZTOF ROSIŃSKI -POD NUMEREM 11451/04;2005-12-22 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSIŃSKA2005-12-22 do dziś
2. ImionaALICJA JADWIGA2005-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-12-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2005-12-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2005-12-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-12-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSIŃSKI2005-12-22 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANTONI2005-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-12-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2005-12-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2005-12-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-12-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2005-12-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIENIE DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA PODPISU JEDNEGO ZE WSPÓLNIKÓW.2005-12-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSIŃSKA2005-12-22 do dziś
2. ImionaALICJA JADWIGA2005-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSIŃSKI2005-12-22 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANTONI2005-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2021-03-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI I WYROBÓW TYTONIOWYCH2021-03-08 do dziś
245 19 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2021-03-08 do dziś
346 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2021-03-08 do dziś
447 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW2021-03-08 do dziś
547 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2021-03-08 do dziś
647 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNICZYCH2021-03-08 do dziś
747 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK2021-03-08 do dziś
856 10 A POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2021-03-08 do dziś
956 30 Z BARY2021-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.04.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-29 do dziś
2data złożenia 04.04.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-16 do dziś
3data złożenia 08.04.2009 okres 2008 R.2009-04-24 do dziś
4data złożenia 25.03.2010 okres 2009 ROK2010-04-21 do dziś
5data złożenia 04.04.2011 okres 2010 ROK2011-04-13 do dziś
6data złożenia 06.03.2012 okres 2011 ROK2012-03-22 do dziś
7data złożenia 12.03.2013 okres 2012 ROK2013-04-18 do dziś
8data złożenia 28.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-20 do dziś
9data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
10data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-19 do dziś
11data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
12data złożenia 01.08.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-29 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-16 do dziś
32008 R.2009-04-24 do dziś
42009 ROK2010-04-21 do dziś
52010 ROK2011-04-13 do dziś
62011 ROK2012-03-22 do dziś
72012 ROK2013-04-18 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-20 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-19 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-01 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-07 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-15 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-15 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-03 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów