QUALIPIPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000247285
Numer REGON: 120168146
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-12-16
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2021-05-01
Sygnatura akt[RDF/289645/21/671]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-12-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaQUALIPIPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-09-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-12-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2005-12-16 do dziś
2. Adresulica WROCŁAWSKA nr domu 43A nr lokalu 12 kod pocztowy 30-011 poczta KRAKÓW 2005-12-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.11.2005 R.KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, NOTARIUSZ GRZEGORZ IŁOWSKI, REPERTORIUM A NR 10901/20052005-12-16 do dziś
219.05.2017 R., KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, NOTARIUSZ MACIEJ IŁOWSKI, REP. A NR 3329/2017, ZMIANA: § 1, § 52017-09-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-12-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-12-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIERNACKI2005-12-16 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2005-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ2017-09-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-12-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUZIAK2017-09-19 do dziś
2. ImionaMACIEJ2017-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ2017-09-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-09-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-12-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU2005-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUZIAK2018-06-25 do dziś
2. ImionaMACIEJ2018-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-06-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-06-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIERNACKI2005-12-16 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2005-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES ZARZĄDU2017-09-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2017-09-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-09-19 do dziś
246 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2017-09-19 do dziś
346 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2017-09-19 do dziś
422 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2017-09-19 do dziś
546 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2017-09-19 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-09-19 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2007 okres 25.11.2005 -31.12.20062007-07-19 do dziś
2data złożenia 25.06.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-06-30 do dziś
3data złożenia 23.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-26 do dziś
4data złożenia 25.10.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-11-04 do dziś
5data złożenia 30.03.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-11 do dziś
6data złożenia 31.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
7data złożenia 16.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-10 do dziś
8data złożenia 05.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
9data złożenia 18.02.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-02-24 do dziś
10data złożenia 26.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
11data złożenia 19.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
12data złożenia 31.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-31 do dziś
13data złożenia 27.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-28 do dziś
14data złożenia 01.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego125.11.2005 -31.12.20062007-07-19 do dziś
201.01.2007-31.12.20072008-06-30 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-06-26 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-11-04 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-11 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-06-10 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-02-24 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-31 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu125.11.2005 -31.12.20062007-07-19 do dziś
201.01.2007-31.12.20072008-06-30 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-06-26 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-11-04 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-11 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-06-10 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-02-24 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów