ENERGEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000247089
Numer REGON: 120197610
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-12-16
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2014-06-11
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/9694/14/751]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-12-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-12-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-12-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina LISZKI miejscowość PIEKARY2005-12-16 do dziś
2. Adresmiejscowość PIEKARY ulica - nr domu - nr lokalu - kod pocztowy - poczta - kraj POLSKA 2014-06-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.12.2005, ASESOR NOTARIALNY SYLWIA JANKIEWICZ ZASTĘPCA NOTARIUSZA KATARZYNY GRUSZCZYŃSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, PRZY UL. KARMELICKIEJ 68, REPERTORIUM A NR 17544/20052005-12-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-12-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-12-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSALMON2005-12-16 do dziś
2. ImionaBRUNO EUGENE2005-12-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.500 ZŁ2011-01-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-12-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaD’ANGELO2005-12-16 do dziś
2. ImionaCHRISTIAN ALEXANDRE2005-12-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 17.500 ZŁ2011-01-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-12-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIFR LUX SARL2011-01-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁ2011-01-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-01-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-12-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2005-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSALMON2005-12-16 do dziś
2. ImionaBRUNO EUGENE2005-12-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-12-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH2005-12-16 do dziś
245 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2005-12-16 do dziś
345 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2005-12-16 do dziś
445 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2005-12-16 do dziś
545 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2005-12-16 do dziś
645 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2005-12-16 do dziś
745 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2005-12-16 do dziś
845 44 B SZKLENIE2005-12-16 do dziś
945 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2005-12-16 do dziś
1051 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2005-12-16 do dziś
1151 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-12-16 do dziś
1228 30 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA GORĄCĄ WODĘ2005-12-16 do dziś
1351 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2005-12-16 do dziś
1451 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2005-12-16 do dziś
1551 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2005-12-16 do dziś
1651 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2005-12-16 do dziś
1774 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2005-12-16 do dziś
1829 24 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-12-16 do dziś
1931 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ2005-12-16 do dziś
2031 62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-12-16 do dziś
2133 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH2005-12-16 do dziś
2245 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2005-12-16 do dziś
2345 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2005-12-16 do dziś
2445 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2005-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.10.2010 okres 01.04.2009-31.03.20102010-11-10 do dziś
2data złożenia 22.11.2012 okres 01.04.2011-31.03.20122012-12-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.04.2009-31.03.20102010-11-10 do dziś
201.04.2011-31.03.20122012-12-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.04.2009-31.03.20102010-11-10 do dziś
201.04.2011-31.03.20122012-12-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów