CUKIERNIA „TARGOWA” BAŃBOR SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000246822
Numer REGON: 120154990
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-12-13
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2022-01-14
Sygnatura akt[RDF/366578/22/606]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2005-12-13 do dziś
2. Numer REGON\NIP1201549902006-01-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUKIERNIA „TARGOWA” BAŃBOR SPÓŁKA JAWNA2017-03-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-12-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. TARNÓW gmina M. TARNÓW miejscowość TARNÓW2005-12-13 do dziś
2. Adresulica TARGOWA nr domu 11 kod pocztowy 33-100 poczta TARNÓW 2005-12-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki109.11.2005 R. -UMOWA SPÓŁKI 06.12.2005 R. ZMIANA § 6 TEKST JEDNOLITY UMOWY W ZAŁĄCZENIU2005-12-13 do dziś
231.12.2005 R UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW W ZAKRESIE ZMIANY PAR. 72006-01-26 do dziś
304.12.2008 R. -ZMIANA § 62010-07-23 do dziś
401.03.2012 R. -ZMIAN PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI2012-04-13 do dziś
5- 29.12.2016 R. - ZMIANA § 2, § 6, W § 17 DODANO UST. 4 - 31.12.2016 R. - ZMIANA § 9 UMOWY SPÓŁKI2017-03-08 do dziś
631.12.2019 R. - ZMIANA § 7 ORAZ § 9 16.01.2020 R. ZMIANA § 7 UMOWY2020-04-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-12-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAŃBOR2005-12-13 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW MARCIN2005-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-12-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2005-12-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2005-12-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-12-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAŃBOR2005-12-13 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JÓZEF2005-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2005-12-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-12-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKA BAŃBOR2020-04-07 do dziś
2. ImionaEWELINA2020-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-04-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-04-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-04-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-04-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2005-12-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO.2005-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAŃBOR2005-12-13 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JÓZEF2005-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAŃBOR2005-12-13 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW MARCIN2005-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKA BAŃBOR2020-04-07 do dziś
2. ImionaEWELINA2020-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2012-04-13 do dziś
247 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2012-04-13 do dziś
310 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2017-03-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2017-03-08 do dziś
210 52 Z PRODUKCJA LODÓW2017-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-11 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-11 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-15 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-23 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-01-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów