A. DOROCIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000246789
Numer REGON: 120160854
Numer NIP: 7382018378
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-12-13
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2023-06-11
Sygnatura akt[RDF/496280/23/42]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2005-12-13 do dziś
2. Numer REGON\NIP1201608542006-05-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA. DOROCIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA2005-12-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?TAK2005-12-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat GORLICKI gmina ROPA miejscowość ROPA2005-12-13 do dziś
2. Adresnr domu 389 kod pocztowy 38-312 poczta ROPA 2005-12-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPORZĄDZONA DNIA 17.11.2005 R. W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO REP. A NR 16202/2005 W KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE KATARZYNA GRUSZCZYŃSKA, WOJCIECH GRUSZCZYŃSKI, NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO SYLWIĘ JANKIEWICZ, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA WOJCIECHA GRUSZCZYŃSKIEGO ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Z DNIA 07.12.2005 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE PRZED NOTARIUSZEM KOTARZYNĄ GRUSZCZYŃSKĄ REP. A 17468/2005 ZMIANA UST. II I UST. X UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 17.11.2005 R.2005-12-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-12-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOROCIAK2005-12-13 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2005-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-12-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2005-12-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2005-12-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-12-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2005-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMOŁA2005-12-13 do dziś
2. ImionaCZESŁAW ANDRZEJ2005-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-12-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2005-12-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2005-12-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-12-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2005-12-13 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej183000,00 PLN2005-12-13 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego183000,00 PLN2005-12-13 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2005-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego183000,00 PLN2005-12-13 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2005-12-13 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2005-12-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ2005-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOROCIAK2005-12-13 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2005-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 63 A SPRZEDAŻ DETALICZNA BEZPOŚREDNIA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2005-12-13 do dziś
274 81 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2005-12-13 do dziś
374 85 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2005-12-13 do dziś
480 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2005-12-13 do dziś
552 63 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-12-13 do dziś
665 12 B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2005-12-13 do dziś
765 21 Z LEASING FINANSOWY2005-12-13 do dziś
865 22 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW, Z WYŁĄCZENIEM UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH PRZEZ SPECJALISTYCZNE INSTYTUCJE, PRZYJMUJĄCE RÓWNIEŻ DEPOZYTY2005-12-13 do dziś
965 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2005-12-13 do dziś
1067 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-12-13 do dziś
1167 20 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI2005-12-13 do dziś
1272 60 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA2005-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.05.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-05-12 do dziś
2data złożenia 06.08.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-08-27 do dziś
3data złożenia 26.07.2008 okres 20072008-08-06 do dziś
4data złożenia 07.03.2012 okres 01.01.2008 31.12.20082012-03-26 do dziś
5data złożenia 07.03.2012 okres 01.01.2009 31.12.20092012-03-26 do dziś
6data złożenia 19.02.2013 okres 01.01.2010 - 31.12.2010 R.2013-03-05 do dziś
7data złożenia 19.02.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.2011 R.2013-03-05 do dziś
8data złożenia 19.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-02 do dziś
9data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
10data złożenia 27.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
11data złożenia 16.02.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-03 do dziś
12data złożenia 28.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-31 do dziś
13data złożenia 26.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-27 do dziś
14data złożenia 10.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
15data złożenia 10.06.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-10 do dziś
16data złożenia 20.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-20 do dziś
17data złożenia 03.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-03 do dziś
18data złożenia 11.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-05-12 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-08-27 do dziś
320072008-08-06 do dziś
401.01.2008 31.12.20082012-03-26 do dziś
501.01.2009 31.12.20092012-03-26 do dziś
601.01.2010 - 31.12.2010 R.2013-03-05 do dziś
701.01.2011 - 31.12.2011 R.2013-03-05 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-10-02 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-03 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-31 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-10 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-21 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-03 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów