CUBIC COMMUNICATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000246378
Numer REGON: 300201864
Numer NIP: 2090000469
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-12-07
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2005-12-07
Sygnatura akt[PO.XXI NS-REJ.KRS/17710/5/547]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-12-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUBIC COMMUNICATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-12-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-12-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2005-12-07 do dziś
2. Adresulica OSIEDLE STARE ŻEGRZE nr domu 146 nr lokalu 10 kod pocztowy 61-249 poczta POZNAŃ 2005-12-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124 PAŹDZIERNIKA 2005 ROKU, ZOFIA GUTOWSKA -NOTARIUSZ W POZNANIU -NR REP. 2825/20052005-12-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-12-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-12-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNWAFOR2005-12-07 do dziś
2. ImionaOKECHUKWU EMMANUEL2005-12-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000, - ZŁOTYCH2005-12-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-12-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMADYAVANHU2005-12-07 do dziś
2. ImionaCHURCHILL2005-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000, - ZŁOTYCH2005-12-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-12-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-12-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM2005-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNWAFOR2005-12-07 do dziś
2. ImionaOKECHUKWU EMMANUEL2005-12-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-12-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-12-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMADYAVANHU2005-12-07 do dziś
2. ImionaCHURCHILL2005-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2005-12-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2005-12-07 do dziś
272 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2005-12-07 do dziś
372 60 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA2005-12-07 do dziś
472 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2005-12-07 do dziś
572 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2005-12-07 do dziś
672 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2005-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów