„DOKO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000246351
Numer REGON: 140355980
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-12-05
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2009-01-15
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/664/9/163]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-12-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140355980 NIP 12310711532008-12-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOKO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-12-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-12-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-12-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina NADARZYN miejscowość WOLICA2009-01-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WOLICA ulica RÓŻANA nr domu 114d nr lokalu 8 kod pocztowy 05-830 poczta NADARZYN kraj POLSKA 2009-01-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI -AKT NOT. Z DNIA 23 LISTOPADA 2005 R. SPORZĄDZONY W WARSZAWIE PRZY UL. ŻYTNIEJ 13, LOK.107 PRZED NOTARIUSZEM MIROSLAWĄ STACHYRĄ, REP. A NR 11443/20052005-12-05 do dziś
217.07.2006 R. REPERTORIUM A-NR-6330/2006, NOTARIUSZ MIROSŁAWA STACHYRA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE -ZMIANA § 12006-08-18 do dziś
329.05.2008 R. -RYSZARD DOMŻAŁ -NOTARIUSZ W RASZYNIE, REP. A -6897/2008 -ZMIENIONO §§ 1, 2, 3, USUNIĘTO § 13.2008-06-05 do dziś
419.12.2008 R., REPERTORIUM A NR 15398/2008, NOTARIUSZ RYSZARD DOMŻAŁ, KANCELARIA NOTARIALNA RYSZARD DOMŻAŁ NOTARIUSZ, 05-090 RASZYN, AL.KRAKOWSKA 29, ZMIENIONO PAR. 1 PKT 32009-01-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-12-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-12-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLU2005-12-05 do dziś
2. ImionaKAI2005-12-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000,00 ZŁOTYCH2006-12-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGONG2005-12-05 do dziś
2. ImionaXUDONG2005-12-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały312 (TRZYSTA DWANAŚCIE) UDZIAŁÓW PO 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 156.000,00 (STU PIĘĆDZIESIĘCIU SZEŚCIU TYSIĘCY) ZŁOTYCH2007-04-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-04-19 do dziś
3
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-04-19 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHAN2008-12-02 do dziś
2. ImionaKIN MAN2008-12-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały328 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 164.000,00 ZŁ2008-12-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-12-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego400000,00 PLN2005-12-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2005-12-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2005-12-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHEN2006-12-27 do dziś
2. ImionaJUNMIN2006-12-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-10-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-12-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLU2005-12-05 do dziś
2. ImionaKAI2005-12-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2007-10-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-12-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGONG2005-12-05 do dziś
2. ImionaXUDONG2005-12-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2007-10-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-12-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy113 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2008-06-05 do dziś
215 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2008-06-05 do dziś
316 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2008-06-05 do dziś
417 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2008-06-05 do dziś
518 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2008-06-05 do dziś
628 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-06-05 do dziś
731 PRODUKCJA MEBLI2008-06-05 do dziś
838 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2008-06-05 do dziś
945 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2008-06-05 do dziś
1046 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-06-05 do dziś
1147 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-06-05 do dziś
1295 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2008-06-05 do dziś
1355 ZAKWATEROWANIE2008-06-05 do dziś
1456 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2008-06-05 do dziś
1568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2008-06-05 do dziś
1677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2008-06-05 do dziś
1781 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2008-06-05 do dziś
1896 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2008-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów