„AQUA-WROCŁAW” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000246270
Numer REGON: 932887906
Numer NIP: 8971679783
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-12-02
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2013-02-20
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/510/13/836]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-12-02 do dziś
2. Numer REGON\NIP9328879062005-12-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„AQUA-WROCŁAW” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-12-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-12-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2005-12-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica - nr domu - nr lokalu - kod pocztowy - poczta - kraj POLSKA 2013-02-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.10.2005 R. -AKT NOTARIALNY REP. A NUMER 2850/2005, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANDRZEJA KUCEWICZA, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W RASZYNIE PRZY AL. KRAKOWSKIEJ 36B.2005-12-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-12-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-12-02 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2005-12-02 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 29.10.2005 (AKT NOTARIALNY REP. A NR 2846/2005 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W RASZYNIE PRZY AL. KRAKOWSKIEJ 36B PRZEZ NOTARIUSZA ANDRZEJA KUCEWICZA). P.H. AQUA WROCŁAW DARIUSZ ROSŁONEK, TERESA KUŚMIEREK, SYLWESTER ZALEWSKI S.C. PROWADZONE PRZEZ: DARIUSZA ROSŁONKA WPISANEGO DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ WÓJTA GMINY ŁOWICZ POD NUMEREM 52/98, TERESĘ KUŚMIEREK WPISANĄ DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA WROCŁAWIA POD NUMEREM 15916, SYLWESTRA ZALEWSKIEGO WPISANEGO DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA WROCŁAWIA POD NUMEREM 173162 ZOSTAŁO PRZEKSZTAŁCONE W AQUA-WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO PRZEKSZTAŁCENIA DOSZŁO W TRYBIE ART. 572 KSH W ZW. Z ART. 551 § 2 KSH.2005-12-02 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZALEWSKI2005-12-02 do dziś
2. ImionaSYLWESTER2005-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 810 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.500,00 (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH2005-12-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-12-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„AQUA-WROCŁAW” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON9328879062012-02-20 do dziś
4. Numer KRS0000246270 2012-02-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały900 (DZIEWIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000 ZŁ (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2012-02-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-02-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego90000,00 PLN2005-12-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-12-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI.2005-12-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZALEWSKI2005-12-02 do dziś
2. ImionaSYLWESTER2005-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-12-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy129 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-12-02 do dziś
274 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-12-02 do dziś
331 62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-12-02 do dziś
437 20 Z PRZETWARZANIE ODPADÓW NIEMETALOWYCH, WŁĄCZAJĄC WYROBY WYBRAKOWANE2005-12-02 do dziś
551 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI2005-12-02 do dziś
645 BUDOWNICTWO2005-12-02 do dziś
752 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2005-12-02 do dziś
863 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2005-12-02 do dziś
971 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2005-12-02 do dziś
1074 4 REKLAMA2005-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów