„BOWA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000246148
Numer REGON: 230186392
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-12-21
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2012-04-05
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/3225/12/69]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-12-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 230186392 NIP 61123027262010-08-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOWA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-12-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W JELENIEJ GÓRZE WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr. w rejestrze 9932005-12-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-12-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. JELENIA GÓRA gmina M. JELENIA GÓRA miejscowość JELENIA GÓRA2005-12-21 do dziś
2. Adresulica KIEPURY nr. domu 63 nr. lokalu 26 kod pocztowy 58-506 poczta JELENIA GÓRA 2005-12-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.12.1992 R. AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 8762/92, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANNĘ WIELENTO, KANCELARIA NOTARIALNA W JELENIEJ GÓRZE UL. SŁOWACKIEGO 4/4 27.10.2005 R. AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 7832/2005, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PRZEMYSŁAWA SZOCIŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W JELENIEJ GÓRZE, ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 77/5 PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO2005-12-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-12-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-12-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHILKE2012-04-05 do dziś
2. ImionaANNA2005-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 306 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.600,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY SZEŚĆSET ZŁOTYCH)2005-12-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-12-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHILKE2005-12-21 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2005-12-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 294 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 29.400,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA DZIEWIĘĆ TYSIĘCY CZTERYSTA ZŁOTYCH)2005-12-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-12-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 PLN2005-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport140000,00 PLN2005-12-21 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-12-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU SPÓŁKI, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2005-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHILKE2012-04-05 do dziś
2. ImionaANNA2005-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-12-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-12-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHILKE2005-12-21 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2005-12-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2005-12-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 11 C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2005-12-21 do dziś
245 34 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2005-12-21 do dziś
351 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2005-12-21 do dziś
451 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2005-12-21 do dziś
551 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2005-12-21 do dziś
651 38 A SPRZEDAŻ HURTOWA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2005-12-21 do dziś
751 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI2005-12-21 do dziś
852 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2005-12-21 do dziś
952 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2005-12-21 do dziś
1055 HOTELE I RESTAURACJE2005-12-21 do dziś
1163 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2005-12-21 do dziś
1201 30 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT2005-12-21 do dziś
1392 6 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2005-12-21 do dziś
1492 72 Z DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-12-21 do dziś
1593 04 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2005-12-21 do dziś
1605 02 Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH2005-12-21 do dziś
1715 20 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB I POZOSTAŁYCH PRODUKTÓW RYBACTWA2005-12-21 do dziś
1820 30 Z PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2005-12-21 do dziś
1945 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2005-12-21 do dziś
2045 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2005-12-21 do dziś
2145 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2005-12-21 do dziś
2245 25 WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH2005-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.06.2010 okres ZA ROK 20012010-08-13 do dziś
2data złożenia 02.06.2010 okres ZA ROK 20022010-08-13 do dziś
3data złożenia 02.06.2010 okres ZA ROK 20032010-08-13 do dziś
4data złożenia 02.06.2010 okres ZA ROK 20042010-08-13 do dziś
5data złożenia 02.06.2010 okres ZA ROK 20052010-08-13 do dziś
6data złożenia 02.06.2010 okres ZA ROK 20062010-08-13 do dziś
7data złożenia 02.06.2010 okres ZA ROK 20072010-08-13 do dziś
8data złożenia 02.06.2010 okres ZA ROK 20082010-08-13 do dziś
9data złożenia 02.06.2010 okres ZA ROK 20092010-08-13 do dziś
10data złożenia 20.03.2012 okres ZA ROK 20102012-04-05 do dziś
11data złożenia 20.03.2012 okres ZA ROK 20112012-04-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA ROK 20012010-08-13 do dziś
2ZA ROK 20022010-08-13 do dziś
3ZA ROK 20032010-08-13 do dziś
4ZA ROK 20042010-08-13 do dziś
5ZA ROK 20052010-08-13 do dziś
6ZA ROK 20062010-08-13 do dziś
7ZA ROK 20072010-08-13 do dziś
8ZA ROK 20082010-08-13 do dziś
9ZA ROK 20092010-08-13 do dziś
10ZA ROK 20102012-04-05 do dziś
11ZA ROK 20112012-04-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA ROK 20012010-08-13 do dziś
2ZA ROK 20022010-08-13 do dziś
3ZA ROK 20032010-08-13 do dziś
4ZA ROK 20042010-08-13 do dziś
5ZA ROK 20052010-08-13 do dziś
6ZA ROK 20062010-08-13 do dziś
7ZA ROK 20072010-08-13 do dziś
8ZA ROK 20082010-08-13 do dziś
9ZA ROK 20092010-08-13 do dziś
10ZA ROK 20102012-04-05 do dziś
11ZA ROK 20112012-04-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów