CUKIERNIA BEDNARCZYK PAWEŁ BEDNARCZYK, ANNA BEDNARCZYK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000245981
Numer REGON: 280072809
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-11-29
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2021-02-16
Sygnatura akt[RDF/277343/21/133]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2005-11-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUKIERNIA BEDNARCZYK PAWEŁ BEDNARCZYK, ANNA BEDNARCZYK SPÓŁKA JAWNA2017-01-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-11-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYŃSKI gmina DOBRE MIASTO miejscowość DOBRE MIASTO2005-11-29 do dziś
2. Adresulica ŁUŻYCKA nr domu 55A kod pocztowy 11-040 poczta DOBRE MIASTO 2005-11-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118.X.2005 R.2005-11-29 do dziś
2UCHWAŁĄ NR 2/11/2016 Z DNIA 10.11.2016 R. ZMIENIONO: §1 I §10; W §6 SKREŚLONO PKT B I DODANO PKT C.2017-01-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-11-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEDNARCZYK2005-11-29 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2005-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-11-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-11-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2005-11-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2005-11-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-11-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2018-04-09 do dziś
2. ImionaANNA MAGDALENA2017-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-04-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-04-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-04-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-01-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2005-11-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSBOWO PAWEŁ BEDNARCZYK2005-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEDNARCZYK2005-11-29 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2005-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA2017-01-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 72 Z PRODUKCJA CHLEBA, PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW PIEKARNICZYCH, CIAST I CIASTEK2017-01-31 do dziś
247 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYM SKLEPIE Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2017-01-31 do dziś
347 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW2017-01-31 do dziś
447 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH2017-01-31 do dziś
547 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2017-01-31 do dziś
647 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH2017-01-31 do dziś
747 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI I PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2017-01-31 do dziś
810 52 Z PRODUKCJA LODÓW2017-01-31 do dziś
949 41 Z TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2017-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-01 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-01 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-01 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-16 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-16 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów