AURUM DISTRIBUTION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000245932
Numer REGON: 140279338
Numer NIP: 5262891244
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-12-05
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2022-10-21
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/45178/22/947]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-12-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAURUM DISTRIBUTION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-12-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-12-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-01-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. LUDWIKA NARBUTTA nr domu 25A kod pocztowy 02-536 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-10-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107 PAŹDZIERNIKA 2005 PRZED NOTARIUSZEM MARIA AGATĄ JĘDRYSEK W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY AL. WASZYGTONA 24, REPERTORIUM A NR 5642/2005 (UMOWA SPÓŁKI)2005-12-05 do dziś
215.03.2014 R., REP. A NR 917/2014, NOTARIUSZ ARTUR LEONARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL.JERZEGO WASZYNGTONA NR 24 LOK.7, ZMIANY W UMOWIE SPÓŁKI OBEJMUJĄ NASTĘPUJĄCE JEDNOSTKI REDAKCYJNE: - § 2 POPRZEZ ZMIANĘ BRZMIENIA UST. 1 I UST. 2 - § 7 POPRZEZ ZMIANĘ PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI - § 9 POPRZEZ ZMIANĘ BRZMIENIA UST. 1 I UST. 2 - § 12 POPRZEZ DODANIE UST. 5 - § 13 POPRZEZ DODANIE UST. 5 - § 17 POPRZEZ ZMIANĘ BRZMIENIA UST. 1 I UST. 2 - § 18 POPRZEZ DODANIE UST. 22014-05-27 do dziś
307.12.2016, REP.A NR 9741/2016, NOTARIUSZ KRZYSZTOF DYBALSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL.JEROZOLIMSKIE 99 LOK.3, ZMIANA §72017-05-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-12-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-12-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIČIĆ2022-10-21 do dziś
2. ImionaALEKSANDAR2022-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50 000 ZŁ.2022-10-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-10-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-12-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-12-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2005-12-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIČIĆ2022-10-21 do dziś
2. ImionaALEKSANDAR2022-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-10-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2015-03-11 do dziś
246 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2015-03-11 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-03-11 do dziś
447 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-11 do dziś
547 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-11 do dziś
664 91 Z LEASING FINANSOWY2015-03-11 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-03-11 do dziś
886 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2015-03-11 do dziś
996 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2015-03-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2017-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.03.2009 okres 01.01.2007 -31.12.20072009-04-01 do dziś
2data złożenia 13.03.2009 okres 07.10.2005 -31.12.20062009-04-23 do dziś
3data złożenia 16.10.2009 okres 01.01.2008 - 31.12.20082009-11-30 do dziś
4data złożenia 09.08.2012 okres 01.01.2010 - 31.12.20102012-08-29 do dziś
5data złożenia 09.08.2012 okres 01.01.2009 - 31.12.20092012-09-03 do dziś
6data złożenia 09.08.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-06 do dziś
7data złożenia 28.06.2013 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-05-23 do dziś
8data złożenia 18.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-17 do dziś
9data złożenia 31.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
10data złożenia 20.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
11data złożenia 03.08.2022 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-08-03 do dziś
12data złożenia 03.08.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-08-03 do dziś
13data złożenia 03.08.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-03 do dziś
14data złożenia 03.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-03 do dziś
15data złożenia 03.08.2022 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-08-03 do dziś
16data złożenia 12.08.2022 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162022-08-12 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2007 -31.12.20072009-04-01 do dziś
207.10.2005 -31.12.20062009-04-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 -31.12.20072009-04-01 do dziś
207.10.2005 -31.12.20062009-04-23 do dziś
301.01.2008 - 31.12.20082009-11-30 do dziś
401.01.2010 - 31.12.20102012-08-29 do dziś
501.01.2009 - 31.12.20092012-09-03 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-06 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-05-23 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-17 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-08-03 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-08-03 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-03 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-03 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-08-03 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162022-08-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 -31.12.20072009-04-01 do dziś
207.10.2005 -31.12.20062009-04-23 do dziś
301.01.2008 - 31.12.20082009-11-30 do dziś
401.01.2010 - 31.12.20102012-08-29 do dziś
501.01.2009 - 31.12.20092012-09-03 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-06 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-05-23 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-17 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów