„HI-FI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-19 godz. 17:27:51
Numer KRS: 0000245878
Numer REGON: 890485590
Numer NIP: 8861960556
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-12-14
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-11-10
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/19339/21/526]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-12-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP8904855902005-12-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HI-FI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-12-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W WAŁBRZYCHU WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY nr w rejestrze 21002005-12-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-12-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WAŁBRZYCH gmina WAŁBRZYCH miejscowość WAŁBRZYCH2016-03-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WAŁBRZYCH ulica RYNEK nr domu 8A kod pocztowy 58-300 poczta WAŁBRZYCH kraj POLSKA 2016-03-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.12.1996 R., NOTARIUSZ ANNA SZERER, KANCELARIA NOTARIALNA W WAŁBRZYCHU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 16, REPERTORIUM A NR 13246/1996. 12.10.2005 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ MATANIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W GORLICACH PRZY UL. 3 GO MAJA 10, REPERTORIUM A NR 5576/2005 ZMIANA § 4 UMOWY SPÓŁKI.2005-12-14 do dziś
224.01.2007 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ MATANIAK. KANCELARIA NOTARIALNA W GORLICACH PRZY UL. 3-GO MAJA 10, REPERTORIUM A NR 380/2007 - ZMIANA § 4 UMOWY SPÓŁKI.2007-03-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-12-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-12-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDZYNIAK2005-12-14 do dziś
2. ImionaBOŻENA BARBARA2005-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 171 (STO SIEDEMDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 171.000 (STO SIEDEMDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY) ZŁOTYCH2005-12-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-12-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDZYNIAK2005-12-14 do dziś
2. ImionaPIOTR2005-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 109 (STO DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 109.000 (STO DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2005-12-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-12-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego280000,00 PLN2005-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1280000,00 PLN2005-12-14 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-12-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2005-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDZYNIAK2018-12-10 do dziś
2. ImionaBOŻENA2018-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-12-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2018-12-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2018-12-10 do dziś
266 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-12-10 do dziś
377 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-12-10 do dziś
482 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2018-12-10 do dziś
546 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2018-12-10 do dziś
646 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2018-12-10 do dziś
746 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2018-12-10 do dziś
835 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2018-12-10 do dziś
935 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2018-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-17 do dziś
2data złożenia 17.06.2021 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-06-17 do dziś
3data złożenia 17.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-17 do dziś
4data złożenia 17.06.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-06-17 do dziś
5data złożenia 17.06.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-06-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-17 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-06-17 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-17 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-06-17 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów