„EX MODA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000245672
Numer REGON: 100110702
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-11-25
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-06-22
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/13887/21/408]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-11-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EX MODA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-11-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-11-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDZKI WSCHODNI gmina RZGÓW miejscowość RZGÓW2005-11-25 do dziś
2. Adresmiejscowość RZGÓW ulica UL. RZEMIEŚLNICZA nr domu 35 nr lokalu G227 kod pocztowy 95-030 poczta RZGÓW kraj POLSKA 2020-08-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115 LISTOPADA 2005 R. NOTARIUSZ MAŁGORZATA BADOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI PIOTRKOWSKA 89 REP. A NR 5692/2005.2005-11-25 do dziś
220.11.2015 R., NOTARIUSZ ANNA BALD, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 7738/2015, ZMIANA § 5, 6 I 7 UMOWY2016-05-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-11-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-11-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÜRBÜZ2018-10-30 do dziś
2. ImionaHALIL2005-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały32000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.600.000,00 ZŁ.2016-05-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-11-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGURBUZ2016-05-31 do dziś
2. ImionaDERVIS2016-05-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ.2016-05-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-05-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGURBUZ2016-05-31 do dziś
2. ImionaAHMET2016-05-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ.2016-05-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-05-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego2000000,00 ZŁ2016-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-11-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2005-11-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÜRBÜZ2021-06-22 do dziś
2. ImionaÖMER2021-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGÜRBÜZ2021-06-22 do dziś
2. ImionaHALIL2021-06-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-06-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2016-05-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 24 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR2016-05-31 do dziś
246 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2016-05-31 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2016-05-31 do dziś
447 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-05-31 do dziś
547 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-05-31 do dziś
647 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-05-31 do dziś
756 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.02.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-22 do dziś
2data złożenia 22.03.2017 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-05-15 do dziś
3data złożenia 22.03.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-05-15 do dziś
4data złożenia 22.03.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-05-15 do dziś
5data złożenia 22.03.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-05-15 do dziś
6data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
7data złożenia 21.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-21 do dziś
8data złożenia 29.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-29 do dziś
9data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-22 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-05-15 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-05-15 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-05-15 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-05-15 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-21 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-22 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-05-15 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-05-15 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-05-15 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-05-15 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-21 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów