ASTON CHEMICALS LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2021-01-25 godz. 15:57:14
Numer KRS: 0000245645
Numer REGON: 140346543
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-11-25
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2020-12-16
Sygnatura akt[RDF/272552/20/809]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejoddział zagranicznego przedsiębiorcy2005-11-25 do dziś
3. NazwaASTON CHEMICALS LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE2006-05-09 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejASTON CHEMICALS PRIVATE LIMITED2017-10-26 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoCOMPANIES HOUSE 024734042017-10-26 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-11-25 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-11-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-11-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2005-11-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOULIN2005-11-25 do dziś
2. ImionaLOUIS2005-11-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2005-11-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACGREGOR2005-11-25 do dziś
2. ImionaANDREW2005-11-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2005-11-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOFFMANN2005-11-25 do dziś
2. ImionaBARBARA2005-11-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2005-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę lub zagraniczny zakład ubezpieczeń w oddziale
11. NazwiskoMOULIN2005-11-25 do dziś
2. ImionaLOUIS ALBAN2018-12-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-12-11 do dziś
21. NazwiskoMACGREGOR2005-11-25 do dziś
2. ImionaANDREW2005-11-25 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-11-25 do dziś
251 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2005-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.10.2009 okres 01.07.2008 -30.06.20092009-10-29 do dziś
2data złożenia 23.09.2008 okres 01.09.2006 -30.06.20072008-09-26 do dziś
3data złożenia 24.10.2008 okres 01.07.2007 -30.06.20082008-10-29 do dziś
4data złożenia 15.10.2010 okres 01.07.2009 -30.06.20102010-10-25 do dziś
5data złożenia 05.10.2011 okres 01.07.2010 -30.06.20112011-10-12 do dziś
6data złożenia 10.10.2012 okres 01.07.2011 - 30.06.20122012-10-19 do dziś
7data złożenia 09.12.2013 okres 01.07.2012 - 30.06.20132014-01-10 do dziś
8data złożenia 22.10.2014 okres OD 01.07.2013 DO 30.06.20142014-12-08 do dziś
9data złożenia 12.10.2015 okres OD 01.07.2014 DO 30.06.20152015-10-21 do dziś
10data złożenia 18.10.2016 okres OD 01.07.2015 DO 30.06.20162016-11-25 do dziś
11data złożenia 19.10.2017 okres OD 01.07.2016 DO 30.06.20172017-11-27 do dziś
12data złożenia 03.10.2018 okres OD 01.07.2017 DO 30.06.20182018-10-18 do dziś
13data złożenia 17.12.2019 okres OD 01.07.2018 DO 30.06.20192019-12-17 do dziś
14data złożenia 16.12.2020 okres OD 01.07.2019 DO 30.06.20202020-12-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.07.2008 -30.06.20092009-10-29 do dziś
201.09.2006 -30.06.20072008-09-26 do dziś
301.07.2007 -30.06.20082008-10-29 do dziś
401.07.2009 -30.06.20102010-10-25 do dziś
501.07.2010 -30.06.20112011-10-12 do dziś
601.07.2011 - 30.06.20122012-10-19 do dziś
701.07.2012 - 30.06.20132014-01-10 do dziś
8OD 01.07.2013 DO 30.06.20142014-12-08 do dziś
9OD 01.07.2014 DO 30.06.20152015-10-21 do dziś
10OD 01.07.2015 DO 30.06.20162016-11-25 do dziś
11OD 01.07.2016 DO 30.06.20172017-11-27 do dziś
12OD 01.07.2017 DO 30.06.20182018-10-18 do dziś
13OD 01.07.2018 DO 30.06.20192019-12-17 do dziś
14OD 01.07.2019 DO 30.06.20202020-12-16 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów