„BUMERANG BIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 14:34:12
Numer KRS: 0000245492
Numer REGON: 240226468
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-11-23
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2005-11-23
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/5335/5/641]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-11-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUMERANG BIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-11-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-11-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BIELSKO-BIAŁA gmina M. BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2005-11-23 do dziś
2. Adresulica BARLICKIEGO nr domu 7 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA 2005-11-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 15.07.2005 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ SPÓŁKA CYWILNA MAŁGORZATA JANIK-RYMARCZYK, KATARZYNA WALOTEK W KATOWICACH. REPERTORIUM A nr 6321/2005. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 22.11.2005 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ SPÓŁKA CYWILNA MAŁGORZATA JANIK-RYMARCZYK, KATARZYNA WALOTEK W KATOWICACH. REPERTORIUM A nr 8974/2005 ZMIANA PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI.2005-11-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-11-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-11-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUCHACZ2005-11-23 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2005-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-11-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) KAŻDY NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 25.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2005-11-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-11-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMCZYK2005-11-23 do dziś
2. ImionaWITOLD2005-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-11-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) KAŻDY NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 25.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2005-11-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-11-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-11-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-11-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2005-11-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUCHACZ2005-11-23 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2005-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-11-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2005-11-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoPYPNO2005-11-23 do dziś
2. ImionaIWONA MARZENA2005-11-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-11-23 do dziś
4. Rodzaj prokuryBEZ OGRANICZEŃ SAMODZIELNA2005-11-23 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy115 81 PRODUKCJA PIECZYWA I WYROBÓW CIASTKARSKICH ŚWIEŻYCH2005-11-23 do dziś
265 12 B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2005-11-23 do dziś
365 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2005-11-23 do dziś
467 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-11-23 do dziś
570 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2005-11-23 do dziś
674 8 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-11-23 do dziś
774 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2005-11-23 do dziś
874 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2005-11-23 do dziś
974 40 Z REKLAMA2005-11-23 do dziś
1074 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2005-11-23 do dziś
1174 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2005-11-23 do dziś
1215 82 PRODUKCJA WYROBÓW PIEKARSKICH I CIASTKARSKICH O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI2005-11-23 do dziś
1374 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-11-23 do dziś
1492 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2005-11-23 do dziś
1593 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA2005-11-23 do dziś
1622 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2005-11-23 do dziś
1736 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-11-23 do dziś
1851 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI2005-11-23 do dziś
1952 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2005-11-23 do dziś
2055 HOTELE I RESTAURACJE2005-11-23 do dziś
2163 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY, POZOSTAŁA2005-11-23 do dziś
2263 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2005-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów