ARTFARM PROLEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000245217
Numer REGON: 852515500
Numer NIP: 8732877853
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-11-22
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-06-02
Sygnatura akt[RDF/295599/21/25]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2005-11-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 852515500 NIP 87328778532007-11-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTFARM PROLEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA2020-11-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-11-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat TARNOWSKI gmina TARNÓW miejscowość TARNÓW2005-11-22 do dziś
2. Adresulica JASNA nr domu 71 kod pocztowy 33-100 poczta TARNÓW 2005-11-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki104.06.2001 R. -UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 26.08.2005 R. UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ JAWNĄ TEKST JEDNOLITY W ZAŁĄCZENIU2005-11-22 do dziś
230.09.2007 R., PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI2007-11-29 do dziś
301.12.2015 UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ UMOWY2015-12-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-11-22 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2005-11-22 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePODMIOT POWSTAŁ W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ Z DNIA 26 SIERPNIA 2005 R.2005-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA JASNA ELŻBIETA KUKLA, WOJCIECH FRYDRYCH2005-11-22 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2005-11-22 do dziś
3. Numer w rejestrze981/2001, 8187/20012005-11-22 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrWÓJT GMINY W LISIEJ GÓRZE, PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY2005-11-22 do dziś
5. Numer REGON8525155002005-11-22 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAKSAMIT2007-11-29 do dziś
2. ImionaMARTA2007-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-11-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-11-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-11-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-11-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„PROLEK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON8526313532015-12-22 do dziś
4. Numer KRS0000125350 2015-12-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2005-11-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2005-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firma„PROLEK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON8526313532015-12-22 do dziś
4. Numer KRS0000125350 2015-12-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaAKSAMIT2007-11-29 do dziś
2. ImionaMARTA2007-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2015-12-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy121 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2015-12-22 do dziś
230 11 Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH2015-12-22 do dziś
377 34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO2015-12-22 do dziś
447 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-12-22 do dziś
547 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-12-22 do dziś
621 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2015-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.10.2008 okres 01.01.2007-31.12.2007 ROK2008-10-16 do dziś
2data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-13 do dziś
3data złożenia 30.11.2012 okres 01.01.2010 - 31.12.2010 R.2013-01-31 do dziś
4data złożenia 30.11.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.2011 R.2013-01-31 do dziś
5data złożenia 30.11.2012 okres 01.01.2009 - 31.12.2009 R.2013-01-31 do dziś
6data złożenia 23.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-08-13 do dziś
7data złożenia 30.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
8data złożenia 20.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
9data złożenia 24.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
10data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
11data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
12data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
13data złożenia 04.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-04 do dziś
14data złożenia 02.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007-31.12.2007 ROK2008-10-16 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-13 do dziś
301.01.2010 - 31.12.2010 R.2013-01-31 do dziś
401.01.2011 - 31.12.2011 R.2013-01-31 do dziś
501.01.2009 - 31.12.2009 R.2013-01-31 do dziś
601.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-08-13 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-04 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów