DOLCE PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 10:03:50
Numer KRS: 0000245046
Numer REGON: 140340842
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-11-15
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2009-02-10
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/2478/9/28]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-11-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOLCE PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-11-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-11-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2005-11-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PLAC DEFILAD nr domu 1 nr lokalu 920 kod pocztowy 00-110 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2007-02-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120 PAŹDZIERNIKA 2005 ROKU, NOTARIUSZ MAREK RUDZIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY ULICY POWĄZKOWSKIEJ 44C, REP. NR A 4274/2005.2005-11-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-11-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-11-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaORZEPOWSKA2008-10-09 do dziś
2. ImionaPATRYCJA KAROLINA2008-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH2008-10-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-10-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKI2008-10-09 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JERZY2008-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH2008-10-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-10-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-11-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I ZACIĄGANIA W JEJ IMIENIU ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2005-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaAUGUSIEWICZ2009-02-10 do dziś
2. ImionaMONIKA WANDA2005-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-11-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-11-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 BUDOWNICTWO2005-11-15 do dziś
270 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-11-15 do dziś
370 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2005-11-15 do dziś
470 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2005-11-15 do dziś
574 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2005-11-15 do dziś
674 15 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW2005-11-15 do dziś
774 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2005-11-15 do dziś
874 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2005-11-15 do dziś
974 40 Z REKLAMA2005-11-15 do dziś
1074 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2005-11-15 do dziś
1174 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-11-15 do dziś
1260 10 Z TRANSPORT KOLEJOWY2005-11-15 do dziś
1380 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2005-11-15 do dziś
1460 24 A TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2005-11-15 do dziś
1560 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2005-11-15 do dziś
1665 2 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE2005-11-15 do dziś
1765 21 Z LEASING FINANSOWY2005-11-15 do dziś
1867 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-11-15 do dziś
1970 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-11-15 do dziś
2070 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów