INSTYTUT ZARZĄDZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000245009
Numer REGON: 140120721
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-11-18
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2008-05-30
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/11926/8/59]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-11-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140120721 NIP 95121467282007-04-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT ZARZĄDZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2008-05-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-11-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2005-11-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica SOLEC nr domu 22 kod pocztowy 00-410 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2006-02-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.04.2005 NOTARIUSZ ROBERT SIELSKI KANCELARIA NOTARIALNA J. RUDNICKI I R. SIELSKI S.C. 00-676 WARSZAWA UL. MARSZAŁKOWSKA 55/73 LOK. 33 REPERTORIUM A NR 4711/2005 ZMIANA 17.10.2005 NOTARIUSZ ROBERT SIELSKI KANCELARIA NOTARIALNA J. RUDNICKI I R. SIELSKI S.C. 00-676 WARSZAWA UL. MARSZAŁKOWSKA 55/73 LOK. 33 REPERTORIUM A NR 13451/2005 USUNIETY PKT 10 W §14 ZMIANA 02.11.2005 NOTARIUSZ ROBERT SIELSKI KANCELARIA NOTARIALNA J. RUDNICKI I R. SIELSKI S.C. 00-676 WARSZAWA UL. MARSZAŁKOWSKA 55/73 LOK. 33 REPERTORIUM A NR 14249/2005 USUNIĘTE PKT 17, 27 I 32 W §142005-11-18 do dziś
213 MARCA 2006 R. -REP. A NR 1482/2006 NOTARIUSZ ANDRZEJ KOREWICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. KOPERNIKA 13 LOK.4 ZMIANA § 24 PKT 2, SKREŚLENIE § § 22 PKT 2, 25 PKT 2, DODANIE PKT 15 W § 16.2006-04-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-11-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-11-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFUNDACJA POLONIA2005-11-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0013746422005-11-18 do dziś
4. Numer KRS0000113123 2005-11-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.000 ZŁOTYCH2007-04-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-02-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRASZEWSKA2006-02-10 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA BOŻENNA2006-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały130 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.500 ZŁOTYCH2006-12-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-02-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOSNOWSKI2006-02-10 do dziś
2. ImionaJAVIER MARIA2006-02-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały510 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.500 ZŁOTYCH2006-12-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-02-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-11-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA spółkI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2005-11-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-11-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWĘŻYK2006-04-25 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW JERZY2006-04-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-04-25 do dziś
21. NazwiskoDROZD2006-04-25 do dziś
2. ImionaKAROL2006-04-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-04-25 do dziś
31. NazwiskoKRASZEWSKA2005-11-18 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA BOŻENNA2005-11-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-11-18 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 1 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2005-11-18 do dziś
265 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2005-11-18 do dziś
367 20 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI2005-11-18 do dziś
470 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2005-11-18 do dziś
572 INFORMATYKA2005-11-18 do dziś
673 DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA2005-11-18 do dziś
774 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2005-11-18 do dziś
880 EDUKACJA2005-11-18 do dziś
974 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2005-11-18 do dziś
1074 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2005-11-18 do dziś
1174 15 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW2005-11-18 do dziś
1222 2 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA2005-11-18 do dziś
1374 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2005-11-18 do dziś
1474 40 Z REKLAMA2005-11-18 do dziś
1574 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2005-11-18 do dziś
1674 85 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2005-11-18 do dziś
1774 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2005-11-18 do dziś
1892 40 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2005-11-18 do dziś
1980 42 KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2005-11-18 do dziś
2091 33 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-11-18 do dziś
2192 31 F DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY2005-11-18 do dziś
2229 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-11-18 do dziś
2351 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI2005-11-18 do dziś
2451 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2005-11-18 do dziś
2555 HOTELE I RESTAURACJE2005-11-18 do dziś
2651 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2005-11-18 do dziś
2767 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-11-18 do dziś
2872 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2005-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.07.2006 okres 2005 ROK2006-11-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-11-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 ROK2006-11-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji30.04.2008 R. NOTARIUSZ WOJCIECH SZCZYPKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. ŁUCKA 18 LOK.12 REP. A NR 6876/20082008-05-30 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE2008-05-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoSOSNOWSKI2008-05-30 do dziś
2. ImionaJAVIER MARIA2008-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności30.04.2008 R. NOTARIUSZ WOJCIECH SZCZYPKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. ŁUCKA 18 LOK.12 REP. A NR 6876/20082008-05-30 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2008-05-30 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów