BUS-ON-LINE.DE GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000244941
Numer REGON: 240510643
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-11-17
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2005-11-17
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/16892/5/947]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejoddział zagranicznego przedsiębiorcy2005-11-17 do dziś
3. NazwaBUS-ON-LINE.DE GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-11-17 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejBUS-ON-LINE.DE GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-11-17 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoSĄD REJONOWY ACHIM, HRB 7080, REJESTR HANDLOWY2005-11-17 do dziś
6. Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznego, jeśli przedsiębiorca nie podlega prawu jednego z państw członkowskich UE lub EFTA - stron umowy o EOGPRAWO NIEMIECKIE2005-11-17 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-11-17 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M.TYCHY gmina M.TYCHY miejscowość TYCHY2005-11-17 do dziś
2. Adres oddziałuulica AL.BIELSKA nr domu 90B kod pocztowy 43-100 poczta TYCHY 2005-11-17 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj NIEMCY nazwa i jednostka podziału administracyjnego DOLNA SAKSONIA miejscowość SCHWANEWEDE ulica HEIDKAMP nr domu 49 kod pocztowy 28790 poczta SCHWANEWEDE 2005-11-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuKIEROWNIK PRZEDSIĘBIORSTWA2005-11-17 do dziś
VON RAHDEN2005-11-17 do dziś
KREMERSKOTHEN2005-11-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyZGODNIE Z UMOWĄ SPÓŁKI: SPÓŁKA MA JEDNEGO LIB KILKU KIEROWNIKÓW PRZESIĘBIORSTWA.JEŻELI USTANOWIONY JEST TYLKO JEDEN KIEROWNIK PRZEDSIĘBIORSTWA REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.JEŻELI USTANOWIONO KILKUKIEROWNIKÓ PRZEDSIEBIORSTWA, TO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ WSPÓLNIE DWAJ KIEROWNICY PRZEDSIĘBIORSTWA LUB JEDEN KIEROWNIK PRZEDSIĘBIORSTWA WSPÓLNIE Z JEDNYM PROKURENTEM. KAŻDEMU KIERONIKOWI PRZEDSIĘBIORSTWA ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW MOŻE UDZIELIĆ WYŁĄCZNEGO UPRAWNIENIA DO REPREZENTACJI I ZWOLNIENIA Z OGRANICZEŃ PAR. 181 KODEKSU CYWILNEGO. KIEROWNICY PRZEDSIĘBIORSTWA ERWIN BECKER, HINRICH VON RAHDEN I GERD KREMERSKOTHEN UPRAWNIENI SĄ DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA.2005-11-17 do dziś
HINRICH2005-11-17 do dziś
GERD2005-11-17 do dziś
5. IgnorujKIEROWNIK PRZEDSIĘBIORSTWA2005-11-17 do dziś
KIEROWNIK PRZEDSIĘBIORSTWA2005-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBECKER2005-11-17 do dziś
2. ImionaERWIN2005-11-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymKIEROWNIK PRZEDSIĘBIORSTWA2005-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę lub zagraniczny zakład ubezpieczeń w oddziale
11. NazwiskoRUPA2005-11-17 do dziś
2. ImionaEWA BARBARA2005-11-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-11-17 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy160 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2005-11-17 do dziś
263 30 D DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA POZOSTAŁA2005-11-17 do dziś
374 DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZA POZOSTAŁA2005-11-17 do dziś
463 2 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT, POZOSTAŁA2005-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów