IBD BUSINESS SCHOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000244698
Numer REGON: 010983354
Numer NIP: 5222383056
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-11-14
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2023-07-16
Sygnatura akt[RDF/545587/23/444]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-11-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP0109833542005-11-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaIBD BUSINESS SCHOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY -REJESTROWY nr w rejestrze 412122005-11-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-11-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2022-01-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SMOCZA nr domu 26 nr lokalu 5 kod pocztowy 01-041 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-01-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.07.1994 R. NOTARIUSZ JOLANTA BAREJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 4/6, REPERTORIUM A NR 2998/94; 29.07.2005 R. NOTARIUSZ MAREK RUDZIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. POWĄZKOWSKA 44C, REPERTORIUM A NR 2777/2005, ZMIANA § 6 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI; 29.09.2005 R. NOTARIUSZ MAREK RUDZIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. POWĄZKOWSKA 44C, REPERTORIUM A NR 3864/2005, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I NADANIE JEJ NOWEJ TREŚCI;2005-11-14 do dziś
230.04.2009 R. -ASESOR NOTARIALNY EWA CZEKAŁA, ZASTĘPCA MAI MATIAKOWSKIEJ NOTARIUSZA W WARSZAWIE, REP. A -4774/2009 -ZMIENIONO § 6.2009-07-27 do dziś
305.12.2014R, NOTARIUSZ SYLWIA KUBICKA W WARSZAWIE, REP. A NR 2050/2014, ZMIANA: § 22015-01-16 do dziś
413.01.2016 R., REP. A NR 88/2016, NOTARIUSZ MARIA BRUDNICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO: § 5 UST. 1, § 7 UST. 1, § 8 UST. 3 PKT A, § 18 UST. 1 I 2 PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2016-02-02 do dziś
507.03.2017 R., REP. A NR 228/2017, NOTARIUSZ SYLWIA KUBICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONE PARAGRAFY: 7, 8, 13, 14.1.F, 15.2.H, 17, ROZDZIAŁ III (OBECNIE § 6), DODANO W § 16 PKT 6, 7 I 82017-05-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-11-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-11-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLSKA FUNDACJA BADAŃ NAD ZARZĄDZANIEM2010-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0062307872005-11-14 do dziś
4. Numer KRS0000035488 2005-11-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały23.212 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.309.896,00 ZŁOTYCH2017-05-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-05-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego8309896,00 ZŁ2017-05-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport113000,00 PLN2005-11-14 do dziś
2129000,00 ZŁ2009-07-27 do dziś
38130896,00 ZŁ2017-05-04 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-11-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2005-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUŚKIEWICZ2005-11-14 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ KONSTANTY2005-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-11-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-11-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-11-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIEDZIC HANC2005-11-14 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA MARIA2005-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-11-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2005-11-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2017-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMARZEC2017-06-30 do dziś
2. ImionaEWA2017-06-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-06-30 do dziś
21. NazwiskoSTERNICZUK2017-06-30 do dziś
2. ImionaHENRYK2017-06-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-06-30 do dziś
31. NazwiskoKUSTRA2017-06-30 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ JACEK2017-06-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-01-16 do dziś
255 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2015-01-16 do dziś
356 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-01-16 do dziś
458 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2015-01-16 do dziś
558 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2015-01-16 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-01-16 do dziś
772 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2015-01-16 do dziś
874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-01-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy179 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2016-02-02 do dziś
279 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2016-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2006 okres 01.01.2005 ROK -31.12.2005 ROK2006-07-05 do dziś
2data złożenia 02.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-25 do dziś
3data złożenia 27.06.2008 okres 01.01.2007 ROK -31.12.2007 ROK2008-07-03 do dziś
4data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-27 do dziś
5data złożenia 19.08.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-31 do dziś
6data złożenia 21.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-30 do dziś
7data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-08-01 do dziś
8data złożenia 17.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-07 do dziś
9data złożenia 02.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
10data złożenia 28.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
11data złożenia 28.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-11 do dziś
12data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
13data złożenia 22.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-22 do dziś
14data złożenia 04.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-04 do dziś
15data złożenia 23.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-23 do dziś
16data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
17data złożenia 16.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-16 do dziś
18data złożenia 16.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-16 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2009 -31.12.20092010-08-31 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 ROK -31.12.2005 ROK2006-07-05 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-25 do dziś
301.01.2007 ROK -31.12.2007 ROK2008-07-03 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-27 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-31 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-30 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-08-01 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-07 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-11 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-22 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-23 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-16 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 ROK -31.12.2005 ROK2006-07-05 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-25 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-07-27 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-08-31 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-08-07 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-11 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-22 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-23 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym
1
1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczegoorgan SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE XVIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH nr XVIII GRZ 257/21 data 06.06.20222022-07-15 do dziś
3. Informacja o uchyleniu układuorgan nr data2022-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów