SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CZAR”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000244644
Numer REGON: 510235530
Numer NIP: 7392809762
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-11-07
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2006-08-16
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/9395/6/854]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2005-11-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP5102355302005-11-07 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CZAR”2005-11-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE nr w rejestrze 14562005-11-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-11-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYŃSKI gmina PURDA miejscowość TRĘKUSEK2005-11-07 do dziś
2. Adresnr domu 4A nr lokalu 1 kod pocztowy 11-030 poczta PURDA 2005-11-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu112.04.1993 R. 30.06.2005 R. ZMIENIONO § 2 PKT 2 STATUTU.2005-11-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2005-11-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-11-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2005-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOPCZYŃSKA2005-11-07 do dziś
2. ImionaBOŻENNA MARIANNA2005-11-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-11-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-11-07 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-11-07 do dziś
21. NazwiskoKŁAGISZ2005-11-07 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2005-11-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-11-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTEPCA PREZESA2005-11-07 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-11-07 do dziś
31. NazwiskoOSTRÓWKA2005-11-07 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2005-11-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-11-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2005-11-07 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDA2005-11-07 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA BARBARA2005-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-11-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTRÓWKA2005-11-07 do dziś
2. ImionaZOFIA2005-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-11-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZŁOWSKA2005-11-07 do dziś
2. ImionaRENATA2005-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-11-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 1 NABYWANIE POTRZENYCH TERENEÓW NA WŁASNOŚĆ LUB W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE2005-11-07 do dziś
245 21 BUDOWANIE LUB NABYWANIE DOMÓW MIESZKALNYCH, URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I GOSPODARCZYCH ORAZ LOKALI UŻYTKOWYCH2005-11-07 do dziś
370 1 PROWADZENIE GOSPODARKI LOKALAMI ORAZ ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM WŁASNYM2005-11-07 do dziś
492 3 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZEJ, ŚWIETLIC, KLUBÓW, CZYTELNI2005-11-07 do dziś
592 3 ORGANIZOWANIE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW WZAJEMNEJ POMOCY I KRZEWIENIA KULTURY WSPÓŁŻYCIA2005-11-07 do dziś
670 1 PROWADZENIE ZAKŁADÓW POMOCNICZYCH DO ZASPOKAJANIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW2005-11-07 do dziś
770 1 PRZYDZIELANIE CZŁONKOM LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH JEJ WŁASNOŚĆ NA ZASADACH LOKATORSKIEGO LUB WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU2005-11-07 do dziś
870 1 PRZYDZIELANIE CZŁONKOM LUB WYNAJMOWANIE INNYM OSOBOM LOKALI UŻYTKOWYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 238 § 1 USTAWY2005-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-11-25 do dziś
2data złożenia 14.07.2006 okres 2005 ROK2006-08-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-08-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-11-25 do dziś
22005 ROK2006-08-16 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów