NAXIA OIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000244577
Numer REGON: 140310083
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-11-04
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2019-08-12
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/28007/19/417]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-11-04 do dziś
2. Numer REGON\NIP1403100832005-12-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaNAXIA OIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-11-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-11-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość MAGDALENKA2005-11-04 do dziś
2. Adresulica GRÓJECKA nr domu 4 kod pocztowy 05-552 poczta WÓLKA KOSOWSKA 2005-11-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.10.2005 R. NOTARIUSZ ALICJA HUZIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A 8425/20052005-11-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-11-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-11-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAXIA, INC2005-12-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 /STO/ UDZIAŁÓW PO 500 /PIĘĆSET/ ZŁOTYCH, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 50.000 /PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY/ ZŁOTYCH.2005-12-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2005-12-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-11-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-11-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2005-11-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLYASHCHENKO2005-12-21 do dziś
2. ImionaSERGIY2005-12-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2005-12-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-12-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLESNYK2005-12-21 do dziś
2. ImionaSERGIY2005-12-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2005-12-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy150 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2005-11-04 do dziś
252 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2005-11-04 do dziś
355 HOTELE I RESTAURACJE2005-11-04 do dziś
460 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY2005-11-04 do dziś
563 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2005-11-04 do dziś
665 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2005-11-04 do dziś
770 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2005-11-04 do dziś
871 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2005-11-04 do dziś
974 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2005-11-04 do dziś
1074 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2005-11-04 do dziś
1174 40 Z REKLAMA2005-11-04 do dziś
1215 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW2005-11-04 do dziś
1323 20 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2005-11-04 do dziś
1424 30 Z PRODUKCJA FARB I LAKIERÓW2005-11-04 do dziś
1524 11 Z PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH2005-11-04 do dziś
1624 12 Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW2005-11-04 do dziś
1725 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2005-11-04 do dziś
1845 BUDOWNICTWO2005-11-04 do dziś
1951 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI2005-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.09.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-09-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-09-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-09-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów