„A. MICHALSKI, W. KANTY REST SERVIS-WITEX” SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000244530
Numer REGON: 634150912
Numer NIP: 7811684125
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-11-09
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2023-09-13
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/15477/23/831]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2005-11-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP6341509122005-11-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A. MICHALSKI, W. KANTY REST SERVIS-WITEX” SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI2014-10-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-11-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2017-02-10 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica PL. GÓRNOŚLĄSKI nr domu 21 kod pocztowy 81-509 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2017-02-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA Z DNIA 23 LIPCA 2005 R.2005-11-09 do dziś
215 WRZEŚNIA 2014 ROKU - ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI. UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2015-01-20 do dziś
3ZMIANA §3 UMOWY SPÓŁKI - TEKST JEDNOLITY Z DNIA 08.12.2016 ROKU2017-02-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-11-09 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2005-11-09 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleNA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 KSH, ADAM MICHALSKI I WITOLD KANTY JAKO WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ O NAZWIE „REST SERVIS-WITEX” SPÓŁKA CYWILNA, EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONA PRZEZ URZĄD MIASTA POZNANIA NR 17086/2001/S I 17085/2001/S2005-11-09 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKI2005-11-09 do dziś
2. ImionaADAM FRANCISZEK2005-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-11-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-11-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2005-11-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2005-11-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-11-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANTY2005-11-09 do dziś
2. ImionaWITOLD JERZY2005-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-11-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-11-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2005-11-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2005-11-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-11-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2020-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.05.2009 okres 01.01.2005-31.12.20052009-05-14 do dziś
2data złożenia 05.05.2009 okres 01.01.2006-31.12.20062009-05-14 do dziś
3data złożenia 05.05.2009 okres 01.01.2007-31.12.20072009-05-14 do dziś
4data złożenia 30.06.2009 okres OD 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-08-31 do dziś
5data złożenia 19.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-07 do dziś
6data złożenia 08.06.2011 okres OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-06-20 do dziś
7data złożenia 04.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-27 do dziś
8data złożenia 28.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-05 do dziś
9data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
10data złożenia 01.04.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-26 do dziś
11data złożenia 01.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052009-05-14 do dziś
201.01.2006-31.12.20062009-05-14 do dziś
301.01.2007-31.12.20072009-05-14 do dziś
4OD 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-08-31 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-07 do dziś
6OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-06-20 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-27 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-07 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-18 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacje o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 1/31/12/2013 Z DNIA 31.12.2013 R.2014-10-06 do dziś
3. Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówLIKWIDATORZY SĄ UPRAWNIENI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE2014-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKI2014-10-06 do dziś
2. ImionaADAM FRANCISZEK2014-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANTY2014-10-06 do dziś
2. ImionaWITOLD JERZY2014-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 1/31/12/2013 Z DNIA 31.12.2013 R.2014-10-06 do dziś
2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2014-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-09-012022-03-15 do dziś
2. Tbd2023-08-312023-09-11 do dziś
2
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2023-09-042023-09-13 do dziś