„DIAMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000244388
Numer REGON: 020156844
Numer NIP: 6131501361
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-10-31
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2020-06-05
Sygnatura akt[RDF/205089/20/941]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-10-31 do dziś
2. Numer REGON\NIP0200509912005-10-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DIAMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-10-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat JELENIA GÓRA gmina JELENIA GÓRA miejscowość JELENIA GÓRA2017-06-27 do dziś
2. Adresmiejscowość JELENIA GÓRA ulica UL. WOLNOŚCI nr domu 150 kod pocztowy 58-500 poczta JELENIA GÓRA kraj POLSKA 2017-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 18.10.2005 R. PRZED NOTARIUSZEM IWONĄ. Z. BRZOSTOWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W BOLESŁAWCU PRZY UL. OGRODOWEJ NR 6 REPERTORIUM A NR 5614/2005.2005-10-31 do dziś
218.10.2016R. REP. A NR 6979/2016, NOTARIUSZ IRMINA KONKOL, KANCELARIA NOTARIALNA W JELENIEJ GÓRZE - ZMIANA § 2, § 3, § 6, § 10 UST.1, § 16, § 17 UST.1 I 5 UMOWY SPÓŁKI.2017-06-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-10-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOBRZYŃSKI2017-06-27 do dziś
2. ImionaJERZY ZDZISŁAW2017-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2017-06-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-06-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2005-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOBRZYŃSKI2017-06-27 do dziś
2. ImionaJERZY ZDZISŁAW2017-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-06-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoFURSEWICZ2017-06-27 do dziś
2. ImionaANNA2017-06-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-06-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-06-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2017-06-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2017-06-27 do dziś
242 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-06-27 do dziś
346 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2017-06-27 do dziś
446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-06-27 do dziś
547 19 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-06-27 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-06-27 do dziś
782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-06-27 do dziś
822 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2017-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.04.2006 okres ZA 2005 ROK2006-04-25 do dziś
2data złożenia 03.04.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-06-05 do dziś
3data złożenia 28.03.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-29 do dziś
4data złożenia 01.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-02 do dziś
5data złożenia 23.03.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-06 do dziś
6data złożenia 16.03.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-30 do dziś
7data złożenia 12.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-06 do dziś
8data złożenia 08.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-12 do dziś
9data złożenia 26.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
10data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
11data złożenia 01.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-15 do dziś
12data złożenia 28.02.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-18 do dziś
13data złożenia 15.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-15 do dziś
14data złożenia 05.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA 2005 ROK2006-04-25 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-06-05 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-29 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-02 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-06 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-30 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-06 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-12 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-15 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-18 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-15 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA 2005 ROK2006-04-25 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-06-05 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-29 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-02 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-06 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-30 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-06 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-12 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-15 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-18 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-15 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów