ASTARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-25 godz. 15:57:14
Numer KRS: 0000244368
Numer REGON: 100095121
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-11-02
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2020-12-30
Sygnatura akt[RDF/273660/20/945]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-11-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-11-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-11-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina M. GORZÓW WIELKOPOLSKI miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI2008-08-29 do dziś
2. Adresmiejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI ulica MICKIEWICZA nr domu 33 kod pocztowy 66-400 poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2014-08-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI Z DNIA 12.10.2005 R., REP. A NR 7098/2005, NOT. M.Z. KRÓL, KN W ŁODZI.2005-11-02 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 3 LUTEGO 2006 R. REP. A NR 795/2006, NOTARIUSZ MAŁGORZATA Z. KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNEJ W ŁODZI DODANO: W § 10 UST. 7, W § 16 UST. 4, W § 16 UST. 5, W § 17 UST. 4 UMOWY SPÓŁKI.2006-02-16 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 01.08.2006 ROKU, REPERTORIUM A NR 5737/2006, NOTARIUSZ MAŁGORZATA Z. KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIENIONO § 3, § 16 UST. 4, § 16 UST. 5, § 17 UST. 3.2006-09-21 do dziś
426.07.2007 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA Z. KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NUMER 7909/2007 -§ 3, § 16, § 17.2007-11-06 do dziś
529.07.2008 R. ASESOR NOTARIALNY PIOTR KRÓL ZASTĘPUJĄCY NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ Z.KRÓL KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI REPERTORIUM A NR 10252/2008 ZMIENIONO § 3, § 7 UST. 1 ORAZ § 8 UST. 52008-08-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-11-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-11-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINOVCAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0802979702015-01-14 do dziś
4. Numer KRS0000317190 2015-01-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,000 ZŁ2015-01-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-01-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-11-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-11-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2007-11-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaVARUKHA2010-04-08 do dziś
2. ImionaOKSANA2010-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-04-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 42 Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁEGO BYDŁA I BAWOŁÓW2015-01-14 do dziś
201 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2015-01-14 do dziś
301 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2015-01-14 do dziś
401 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2015-01-14 do dziś
501 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2015-01-14 do dziś
664 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2015-01-14 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-01-14 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-01-14 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-01-14 do dziś
1082 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2015-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.10.2007 okres 01.12.2005 -31.12.20062007-11-06 do dziś
2data złożenia 18.08.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-29 do dziś
3data złożenia 15.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-29 do dziś
4data złożenia 19.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-26 do dziś
5data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-08 do dziś
6data złożenia 05.06.2012 okres 01.01.2011 R., -31.12.2011 R.,2012-06-13 do dziś
7data złożenia 22.04.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-04-25 do dziś
8data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
9data złożenia 18.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
10data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
11data złożenia 07.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-07 do dziś
12data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
13data złożenia 30.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.12.2005 -31.12.20062007-11-06 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-29 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-29 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-07-26 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-08 do dziś
601.01.2011 R., -31.12.2011 R.,2012-06-13 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-04-25 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-07 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.12.2005 -31.12.20062007-11-06 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-29 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-29 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-07-26 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-08 do dziś
601.01.2011 R., -31.12.2011 R.,2012-06-13 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-04-25 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów