„GS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000244324
Numer REGON: 300127197
Numer NIP: 6222578412
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-10-31
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2022-09-07
Sygnatura akt[RDF/418732/22/777]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-10-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-10-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTROWSKI gmina NOWE SKALMIERZYCE miejscowość NOWE SKALMIERZYCE2005-10-31 do dziś
2. Adresulica 29 GRUDNIA nr domu 2 C kod pocztowy 63-460 poczta NOWE SKALMIERZYCE 2005-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.09.2005 R. -REP. A NR 7398/2005, ZMIENIONY W DNIU 18.10.2005 R. -REP. A NR 8331/05 (§ 23), NOTARIUSZ -MARIA JACKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WLKP.2005-10-31 do dziś
226.09.2007 R., REP. A NR 7676/2007, NOTARIUSZ MARIA JACKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM -ZMIENIONO: § 7 UMOWY SPÓŁKI2007-10-30 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.06.2014R., REP. A NR 2618/2014, NOTARIUSZ MARIA JACKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM - ZMIENIONO: § 7 UMOWY.2014-11-25 do dziś
4AKT NORIALNY Z DNIA 19.08.2021R., REP. A NR 4382/2021, NOTARIUSZ KINGA HOPPE-JACKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM - ZMIENIONO: §7 UMOWY SPÓŁKI2021-10-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-10-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIP2017-04-03 do dziś
2. ImionaROBERT KRZYSZTOF2017-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ2017-04-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-04-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2005-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIP2007-10-30 do dziś
2. ImionaROBERT KRZYSZTOF2007-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2007-10-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoSIP2007-10-30 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA SYLWIA2007-10-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-10-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2007-10-30 do dziś
21. NazwiskoSIP2019-11-29 do dziś
2. ImionaPATRYCJA MARIA2019-11-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-11-29 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-11-29 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2014-11-25 do dziś
246 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2014-11-25 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-11-25 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-11-25 do dziś
543 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2014-11-25 do dziś
643 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2014-11-25 do dziś
741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-11-25 do dziś
841 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.07.2006 okres 01.10.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-11 do dziś
2data złożenia 02.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-29 do dziś
3data złożenia 03.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-25 do dziś
4data złożenia 26.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-10 do dziś
5data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-30 do dziś
6data złożenia 01.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-25 do dziś
7data złożenia 25.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-09 do dziś
8data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-12 do dziś
9data złożenia 25.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-25 do dziś
10data złożenia 24.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-01 do dziś
11data złożenia 12.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-25 do dziś
12data złożenia 13.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
13data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
14data złożenia 04.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
15data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
16data złożenia 12.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
17data złożenia 07.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-07 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.10.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-11 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-29 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-25 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-10 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-30 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-25 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-09 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-25 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.10.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-11 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-29 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-25 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-10 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-30 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-25 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-09 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-25 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów