AGR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000244218
Numer REGON: 120133923
Numer NIP: 6751335187
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-10-31
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-10-21
Sygnatura akt[RDF/454411/22/694]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-10-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAGR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-04-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-10-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2005-10-31 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica POWSTAŃCÓW nr domu 30A nr lokalu 18 kod pocztowy 31-422 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2012-11-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.07.2005 R. NOTARIUSZ IWONA CYZ-HEJMO, KANCELARIA NOTARIALNA: KRAKÓW, UL. GRUNWALDZKA 13, REP. A NR 9007/2005 05.10.2005 R. NOTARIUSZ IWONA CYZ-HEJMO, KANCELARIA NOTARIALNA: KRAKÓW, UL. GRUNWALDZKA 13, REP. A NR 9028/2005 ZMIANA PAR. 1 UST. 1 I PAR. 10 UST. 3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2005-10-31 do dziś
201.03.2006 R. NOTARIUSZ IWONA CYZ-HEJMO, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 1566/2006 -ZMIANA § 1 UST. 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2006-04-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-10-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZOPA2006-04-03 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2006-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-04-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ2006-04-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2006-04-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2005-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZOPA2006-04-03 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2006-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-04-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2006-04-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoGUZDECKA2005-10-31 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2005-10-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-10-31 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2005-10-31 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-01-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 2 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2020-01-27 do dziś
243 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2020-01-27 do dziś
343 99 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2020-01-27 do dziś
446 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2020-01-27 do dziś
546 73 SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA BUDOWLANEGO2020-01-27 do dziś
670 22 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-01-27 do dziś
768 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2020-01-27 do dziś
825 11 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONTRUKCYJNYCH2020-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.04.2011 okres 20062011-05-30 do dziś
2data złożenia 18.04.2011 okres 20072011-05-30 do dziś
3data złożenia 18.04.2011 okres 20082011-05-30 do dziś
4data złożenia 18.04.2011 okres 20092011-05-30 do dziś
5data złożenia 18.04.2011 okres 20102011-05-30 do dziś
6data złożenia 20.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-02 do dziś
7data złożenia 23.09.2013 okres 2012 R.2013-10-23 do dziś
8data złożenia 22.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-29 do dziś
9data złożenia 18.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
10data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
11data złożenia 07.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
12data złożenia 21.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-21 do dziś
13data złożenia 28.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-28 do dziś
14data złożenia 21.10.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-10-21 do dziś
15data złożenia 21.10.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-21 do dziś
16data złożenia 21.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120062011-05-30 do dziś
220072011-05-30 do dziś
320082011-05-30 do dziś
420092011-05-30 do dziś
520102011-05-30 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-02 do dziś
72012 R.2013-10-23 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-29 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-21 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-10-21 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-21 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120062011-05-30 do dziś
220072011-05-30 do dziś
320082011-05-30 do dziś
420092011-05-30 do dziś
520102011-05-30 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-02 do dziś
72012 R.2013-10-23 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-29 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-21 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów