TALMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000244102
Numer REGON: 070210421
Numer NIP: 5490004840
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-11-14
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2023-09-01
Sygnatura akt[RDF/560249/23/975]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-11-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTALMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-11-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-11-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. JAWORZNO gmina M. JAWORZNO miejscowość JAWORZNO2005-11-14 do dziś
2. Adresulica CHOPINA nr domu 94 kod pocztowy 43-600 poczta JAWORZNO 2005-11-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.07.2005 R. PRZED NOTARIUSZEM ANDRZEJEM SEBASTANKA, PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W BRZESZCZACH UL. MONIUSZKI 1, NR REPERTORIUM 1466/2005 ZAWARTO UMOWĘ SPÓŁKI2005-11-14 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 07 LIPCA 2010 R., REPERTORIUM A NUMER 2937/2010, NOTARIUSZ ANDRZEJ SEBASTYANKA PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W CHRZANOWIE PRZY ALEI HENRYKA NUMER 25, ZMIENIONO PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI2010-09-23 do dziś
314.05.2020R., REPERTORIUM A NR 1843/2020, NOTARIUSZ ŁUKASZ BIES, KANCELARIA NOTARIALNA W KĘTACH PRZY RYNKU NR 21 ZMIENIONO: § 7, § 8 UST. 2, § 15 UST. 2, § 17 UST. 2 UMOWY SPÓŁK8I2020-06-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-11-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-11-14 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2005-11-14 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA MOCY UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ PRZEDSIĘBIORSTWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „TALMEX” LEON GARBACZEWSKI, JOLANTA BOGDAN SPÓŁKA JAWNA W JAWORZNIE W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI. DATA PODJĘCIA UCHWAŁY: 15 LIPCA 2005 R. PODEJMUJĄCY UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU WSZYSCY WSPÓLNICY SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ: LEON GARBACZEWSKI I JOLANTA BOGDAN2005-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „TALMEX” SPÓŁKA JAWNA LEON GARBACZEWSKI, JOLANTA BOGDAN2005-11-14 do dziś
3. Numer w rejestrze0000018952 2005-11-14 do dziś
5. Numer REGON0702104212005-11-14 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGARBACZEWSKI2005-11-14 do dziś
2. ImionaLEON JAN2005-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-11-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały110 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 110 000,00 ZŁ2022-09-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-11-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGDAN2005-11-14 do dziś
2. ImionaJOLANTA MARIA2005-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-11-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90 000,00 ZŁ2022-09-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-11-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 PLN2005-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1200000,00 PLN2005-11-14 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-11-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2005-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGARBACZEWSKI2005-11-14 do dziś
2. ImionaLEON JAN2005-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-11-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2005-11-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-11-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGDAN2005-11-14 do dziś
2. ImionaJOLANTA MARIA2005-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-11-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2005-11-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2010-09-23 do dziś
274 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-09-23 do dziś
396 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-09-23 do dziś
433 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-09-23 do dziś
525 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2010-09-23 do dziś
643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-09-23 do dziś
725 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH2010-09-23 do dziś
825 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2010-09-23 do dziś
942 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-06-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy136 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2020-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2006 okres 9.11.2005 -31.12.20052006-10-02 do dziś
2data złożenia 10.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-16 do dziś
3data złożenia 10.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-08 do dziś
4data złożenia 10.07.2009 okres OD 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-08-10 do dziś
5data złożenia 17.08.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-23 do dziś
6data złożenia 06.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-18 do dziś
7data złożenia 04.06.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-06-19 do dziś
8data złożenia 20.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-09 do dziś
9data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
10data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
11data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-02 do dziś
12data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
13data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
14data złożenia 14.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
15data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
16data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
17data złożenia 11.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
18data złożenia 01.09.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-01 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2010 -31.12.20102011-08-18 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-07-09 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-02 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego19.11.2005 -31.12.20052006-10-02 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-16 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-08 do dziś
4OD 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-08-10 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-23 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-18 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-06-19 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-02 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu19.11.2005 -31.12.20052006-10-02 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-16 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-08 do dziś
4OD 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-08-10 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-23 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-18 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-06-19 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-02 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów