„BOSTJAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000244000
Numer REGON: 012847282
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-10-25
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2021-03-20
Sygnatura akt[RDF/281446/21/586]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-10-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP0128472822005-10-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOSTJAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-10-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY nr w rejestrze 519992005-10-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-10-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2005-10-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ŻELAZNA nr domu 51 nr lokalu 53 kod pocztowy 00-841 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-02-01 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejEMAIL:BOSTJAR@GMAIL.COM2015-01-19 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.AGRINPOL.PL_BOSTJAR_WZORCOWNIAAGROBIZNESU2015-01-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„BOSTJAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WZORCOWNIA „BOSTJAR”2010-02-01 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat SKIERNIEWICKI gmina SKIERNIEWICE miejscowość PAMIĘTNA2010-02-01 do dziś
3. Adresmiejscowość PAMIĘTNA nr domu 43 kod pocztowy 96-100 poczta SKIERNIEWICE kraj POLSKA 2010-02-01 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.08.1997 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ B.M.GODLEWSKA W WARSZAWIE, REP. A-2394/97 AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.10.2005 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ J.SALAMON W SKIERNIEWICACH REP. A-1456/2005 -ZMIANA §8, 10, 112005-10-25 do dziś
226.11.2014 R., REPERTORIUM A NR 3644/2014, NOTARIUSZ JADWIGA SALAMON, KANCELARIA NOTARIALNA W SKIERNIEWICACH, UL. REYMONTA 2A, LOK. 107 DOKONANO ZMIANY §5 UMOWY SPÓŁKI2015-01-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-10-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-10-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROWSKI2005-10-25 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2005-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-10-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 501 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 050 ZŁOTYCH2005-10-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-10-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROWSKA2005-10-25 do dziś
2. ImionaBOŻENNA TERESA2005-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-10-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 499 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24 950 ZŁOTYCH2005-10-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-10-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-10-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA PODPISÓW I OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2005-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROWSKI2005-10-25 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2005-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-10-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-10-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-10-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROWSKA2005-10-25 do dziś
2. ImionaBOŻENNA TERESA2005-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-10-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2005-10-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy159 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2015-01-19 do dziś
258 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2015-01-19 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2015-01-19 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-01-19 do dziś
532 40 PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2015-01-19 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-01-19 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-01-19 do dziś
820 53 Z PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH2015-01-19 do dziś
990 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2015-01-19 do dziś
1082 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2015-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
2data złożenia 23.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
3data złożenia 20.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów