A -INDEX PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000243956
Numer REGON: 011562028
Numer NIP: 5210080781
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-10-28
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2010-09-23
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/19549/10/45]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-10-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 011562028 NIP 52100807812009-05-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA INDEX PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-06-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 313292005-10-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-10-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość ZŁOTOKŁOS2006-06-09 do dziś
2. Adresmiejscowość ZŁOTOKŁOS ulica KLONOWA nr domu 1A kod pocztowy 05-504 poczta ZŁOTOKŁOS kraj POLSKA 2006-06-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuA -INDEX PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-06-09 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2006-06-09 do dziś
3. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica AUGUSTÓWKA nr domu 1 kod pocztowy 02-981 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2006-06-09 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.02.1992 R., NOTARIUSZ PIOTR SOROKO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ŻURAWIA NR 47. REPERTORIUM A-315/92. 28.07.2005 R., NOTARIUSZ HANNA PRUS-GŁOWACKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL. JANA PAWŁA II NR 70/5. REPERTORIUM A NR 6147/2005 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI NOWE BRZMIENIE.2005-10-28 do dziś
21.08.05.2006 R., REPERTORIUM A NR 858/2006 R., ANNA MARSZAŁEK, NOTARIUSZ KANCELARIA NOTARIALNA, 02-521 WARSZAWA UL. RAKOWIECKA 41 M 14; ZMIANA: § 1, § 2, § 6, § 16.2006-06-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-10-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-10-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDZIKOWSKA2006-06-09 do dziś
2. ImionaELŻBIETA ŁUCJA2006-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-06-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000 ZŁOTYCH2006-06-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-06-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁAKOWSKA PASZKIEWICZ2006-06-09 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA ELIZA2006-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-06-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały380 /TRZYSTA OSIEMDZIESIĄT/ UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 38.000 ZŁ /TRZYDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH/.2009-05-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-06-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport136260,00 PLN2005-10-28 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-10-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2005-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASZKIEWICZ2009-05-06 do dziś
2. ImionaKACPER KAZIMIERZ2009-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-05-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 05 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-10-28 do dziś
274 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA, DORADZTWO, ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI2006-06-09 do dziś
374 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-06-09 do dziś
472 60 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA2006-06-09 do dziś
572 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2006-06-09 do dziś
672 22 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2006-06-09 do dziś
780 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA2006-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-09-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009-31.12.20092010-09-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009-31.12.20092010-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów